Vålådalen

I Vålådalens naturreservat finns några hävdpräglade områden. Två av dem finns med i projektet och det är Sörbotten i nordvästra änden på Ottsjön samt Matskålsängena mellan Vålådalen och Blanktjärnarna.
Matskålsängarna med fjäll i bakgrunden

Beskrivning

Vålådalens naturreservat har en yta lika stor som Öland (drygt 121 400 ha). Området karaktäriseras av “Vålådalens skogbeklädda bäcken”, omringad av fjällmassiven Bunner-, Härjångs-, Lunndörrs- och Anarisfjällen samt de mer isolerade Ottfjället och Hottögsfjället. Det finns små hävdpräglade partier inom området, bl a kring några fäbodar. I sträckning från Matskålstjärn och norrut, ligger Matskålsängena. Det är fd. åbotten och här finns rik, hävdgynnad flora. Marken har tidigare använts som utmarksslåtter men står nu utan hävd.

Arter

Här finns bl a brunkulla (Gymnadenia nigra) och fältgentiana (Gentianella campestris). Fäboden Södra Bottenvallen ligger i nuläget helt utan hävd men här finns fortfarande hävdberoende växtlighet som vårbrodd (Anthoxanthum odoratum), prästkrage (Leucanthemum vulgare), liten blåklocka (Campanula rotundifolia) och topplåsbräken (Botrychium lanceolatum).

Logga Foder och fägring

 

 

 

 Restaureringsplaner Vålådalen (24)