Vackermyren

I Fyrås strax söder om Hammerdal finns detta myrkomplex. Vackermyren är egentligen namnet på ett av flera rikkärr i området som är ett känt och populärt utflyktsmål på grund av den fina mångfald av orkidéer som finns där.
Vackermyren

Vackermyren är samlingsnamnet för ett område ca 7 km söder om Fyrås innehållande både skog och kärr. En del av skogsområdet Vikbodkälen är källflödesområde i norr till ett myrkomplex av fyra myrar i söder och öster: Håkansmyren, Rödflon, Surmyren och Vackermyren. Totalt omfattar området 124 ha. Alla fyra myrar är rikkärr av kalkkärrtyp och de är mycket artrika. Totalt har 15 orkidéarter (inkl. underarter) påträffats i myrarna eller deras omedelbara närhet. Gemensamt för de fyra myrarna är också att de har omväxlande öppna och glest trädbevuxna partier, de är hydrologiskt opåverkade och de är mycket goda representanter för jämtländska kalkkärr.

Området är sedan lång tid tillbaka i varierande omfattning påverkat av människan. Det finns och har funnits flera fäbodar i närområdet, slåtter och bete har förekommit till mitten av 1900-talet. Inom området finns habitatarterna otandad grynsnäcka (Vertigo genesii) och kalkkärrsgrynsnäcka (Vertigo geyeri). Arter som påverkas negativt om kärren växer igen

Logga Foder och fägring

 

 

 

 Restaureringsplan