Life-projekt

Det finns många arter och naturtyper som är sällsynta och hotade. LIFE är en fond som EU inrättat för att bidra till att genom naturvårds- och miljöskyddsprojekt skydda och bevara mångfalden av naturtyper och arter inom unionen.
En hand som håller ett ägg

Genom att söka pengar från Life-fonden så kan Länsstyrelser och andra myndigheter dryga ut de resurser som avsätts nationellt för att sköta och skydda naturtyper och arter som är hotade inom EU. Life Naturvård kan hjälpa till att finansiera projekt som bidrar till skötsel och skydd av prioriterade arter och naturtyper, i synnerhet inom Natura 2000-områden. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har medverkat och ansvarat för flera Life-projekt under 2000-talet. Du kan läsa mer om några av dem i menyn till vänster.