Grön infrastruktur

Områden med höga naturvärden har inga naturliga spridningsvägar i dagens modernt brukade landskap. Därför har regeringen gett Länsstyrelserna i uppdrag att göra en plan över hur dessa värdefulla områden ska bindas samman.
Illustration grön infrastruktur

Livsmiljöer försvinner

Många växter och djur som tidigare fanns lite överallt i det jämtländska landskapet är numera ovanliga eller har till och med försvunnit. En av de största anledningarna är att moderna brukningsmetoder har förändrat eller förstört många arters livsmiljöer. Äldre tiders variationsrika landskap med blandad barr- och lövskog, ängar, hagar, våtmarker och småvatten har i stor utsträckning bytts ut mot stora områden med barrskog i samma ålder och relativt enformiga åkermarker. Sjöar och vattendrag har påverkats kraftigt av vattenkrafts­utbyggnaden och det moderna skogsbruket.

Kartlägga förbindelser

Om de områden med hög biologisk mångfald som finns kvar i landskapet ligger isolerade från varandra behöver förbindelserna dem emellan kartläggas och förvaltas, d.v.s. det behöver skapas en grön infrastruktur. Åkerkanter, skogsbryn, häckar, alléer, grönstråk i tätorter, vattendrag och stränder utgör viktiga områden i en fungerande grön infrastruktur. Vissa anlagda strukturer såsom vägkanter och kraftledningsgator kan bidra till arters spridning om de sköts på rätt sätt. Även aktiva åtgärder såsom ändrade brukningsmetoder, restaurering av naturområden samt anläggande av säkra passager förbi vägar och kraftverk kan behövas för att få till en fungerande grön infrastruktur.

Synpunkter efterfrågas

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för hur en grön infrastruktur ska kunna bli verklighet i Jämtland och Härjedalen. För att planen ska bli så bra som möjligt efterfrågar Länsstyrelsen synpunkter och idéer från kommunerna, företag, organisationer och andra berörda, så har du idéer kontakta projektledare Malin Fuchs!!