Biotopskydd

Värdefulla småmiljöer som till exempel åkerholmar, odlingsrösen, stenmurer och alléer, omfattas av biotopskydd enligt miljöbalken. Det innebär att de inte får tas bort eller skadas. Om det finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen medge undantag från biotopskyddet. Här hittar du mer information om biotopskyddade områden.

På den här sidan hittar du utdrag ur den lagstiftning som gäller för biotopskydd. För fullständiga lagtexter, se de externa länkarna till höger på sidan. Skogliga biotopskyddsområden hanteras av Skogsstyrelsen.

Miljöbalken 7 kap.

Biotopskyddsområde 11 §
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda får av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förklaras som biotopskyddsområde. Sådana förklaringar får avse enskilda områden eller samtliga områden av ett visst slag inom landet eller del av landet.

Inom biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Om regeringen förordnar att samtliga områden av visst slag skall vara biotopskyddsområden, får den i samband med beslutet meddela föreskrifter om att dispens kan medges för sådan verksamhet eller sådana åtgärder. Dispens får endast medges om det finns särskilda skäl.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får vidta de åtgärder som behövs för att vårda biotopskyddsområde. Innan det vidtas någon åtgärd skall den som äger eller har särskild rätt till området underrättas särskilt. Ett beslut om biotopskyddsområde skall gälla omedelbart även om det överklagas.

Förordningen om områdesskydd 1998:1252

Biotopskyddsområde 5 §
Sådana mark- eller vattenområden som anges i bilaga 1 utgör biotopskyddsområden enligt 7 kap. 11 § första stycket miljöbalken. Länsstyrelsen får medge dispens enligt 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken, om det finns förutsättningar för det. Länsstyrelsen får vidta de åtgärder som behövs för att vårda dessa biotopskyddsområden.

Bilaga 1:
Biotopskyddsområden som avses i 5 §:

 1. Alléer
  Lövträd planterade i en enkel eller dubbel rad som består av minst fem träd längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg eller i ett i övrigt öppet landskap. Träden skall till övervägande del utgöras av vuxna träd.

 2. Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
  Områden i terräng där grundvatten koncentrerat strömmar ut och där den våtmark som uppkommer till följd av det utströmmande vattnet uppgår till högst ett hektar.

 3. Odlingsrösen i jordbruksmark
  På eller i anslutning till jordbruksmark upplagda ansamlingar av stenar med ursprung i jordbruksdriften.

 4. Pilevallar
  Hamlade pilar i en rad som består av antingen minst fem träd med ett inbördes avstånd av högst 100 m i en i övrigt öppen jordbruksmark eller invid en väg där marken mellan pilträden är plan eller upphöjd till en vall, eller av tre träd, om vallen är väl utbildad, mer än 0,5 m hög och två meter bred. Biotopen omfattar trädradens längd med den bredd den vidaste trädkronans projektion på marken utgör. För det fall vallen är bredare än trädkronans projektion på marken omfattar biotopen vallen i sin helhet.

 5. Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
  Småvatten och våtmarker med en areal av högst ett hektar i jordbruksmark som ständigt håller ytvatten eller en fuktig markyta såsom kärr, gölar, vätar, översilningsmarker, kallkällor, märgelgravar, öppna diken och dammar. Arealbegränsningen avser inte linjära element som öppna diken. Dammar anlagda för bevattningsändamål innefattas inte i denna biotop.

 6. Stenmurar i jordbruksmark
  Uppbyggnader av på varandra lagda stenar som har en tydlig, långsträckt utformning i naturen och som har eller har haft hägnadsfunktion eller som funktion att avgränsa jordbruksskiften eller någon annan funktion.

 7. Åkerholmar
  Holmar av natur- eller kulturmark med en areal av högst 0,5 hektar som omges av åkermark eller kultiverad betesmark.

7 § Länsstyrelsen får förklara rik- och kalkkärr i jordbruksmark, ängar eller naturbetesmarker som biotopskyddsområden. Länsstyrelsen får meddela sådana beslut även för naturliga bäckfåror och ras- eller bergbranter för mark som inte omfattas av skogsvårdslagen (1979:429). I länsstyrelsens beslut skall gränserna för biotopskyddsområdet anges. Länsstyrelsen får besluta om att sådana åtgärder skall vidtas som behövs för att vårda dessa biotopskyddsområden.

8 § Bestämmelserna i 5-7 §§ gäller inte mark- eller vattenområden i omedelbar anslutning till bebyggelse.

Även om ett mark- eller vattenområde utgör biotopskyddsområde enligt 5-7 §§ får de verksamheter bedrivas och åtgärder utföras som behövs för att genomföra en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (1987:10), om detaljplanen eller områdesbestämmelserna har antagits när biotopskyddsområdet beslutas. Motsvarande gäller för verksamheter och åtgärder i enlighet med en arbetsplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, om planen är fastställd.

Även om ett mark- eller vattenområde på ett av Försvarsmakten nyttjat övningsfält eller skjutfält utgör biotopskyddsområde enligt 5-7 §§ får Försvarsmakten bedriva verksamhet där.

 Vilka småmiljöer är skyddade?

 • alléer
 • åkerholmar
 • odlingsrösen
 • stenmurar
 • källor med omgivande våtmark
 • småvatten och små våtmarker

 Mer information

Miljöbalken,
se 7 kap 11§

Förordningen om områdesskydd (1998:1252), se 5-8§§