Projekt Ledförstärkning i Vålådalen 2.0

Våra vandringsleder i fjällen har under de senaste åren blivit allt populärare att besöka. Inom Vålådalens naturreservat är ökningen särskilt stor. Ett ökat besökstryck innebär ökat markslitage och därför har Länsstyrelsen startat ett nytt projekt för hållbara leder.
Arbete med ledförstärkning

Vår statistik från räknare och besökarundersökningar visar nära på en femdubbling av besökarantalet under fyra år, längs den populära Blanktjärnsrundan. Området är särskilt populärt bland cyklister.

Projekt Ledförstärkning i Vålådalen 2.0 kommer att genomföras under 2017 och är en fortsättning på pilotprojektet Cykelprojektet i Vålådalen, som bedrevs i Länsstyrelsens regi 2015–2016.

Till följd av det ökade intresset för att besöka området har markslitaget ökat – trots de insatser som gjorts i pilotprojektet. Det är därför i högsta grad aktuellt att ytterligare förstärka framför allt den så kallade Blanktjärnsrundan samt leden mot Pyramiderna. Med den kunskap och det samarbete vi utvecklade under pilotprojektet kan vi fortsätta på ett vägvinnande sätt.

Ledförstärkningen skapar förutsättningar

Projektet syftar till att fortsätta arbetet med att anpassa lederna till det ökade besökstrycket. Därmed förenas skydd mot markslitage, som passar i ett naturskyddat område, med att möta ett ökande antal besökare. Målet med projektet är att kunna erbjuda attraktiva leder för såväl vandrare som cyklister och löpare, samtidigt som områdets naturvärden bibehålls.

Praktiska insatser

Följande fysiska åtgärder planeras:

  • Ställa iordning ordentliga rastplatser som tål slitage vid Östra Blanktjärn, Nipan, och Vargtjärn. En toalett ska uppföras vid Blanktjärn.
  • Bygga trappa för att underlätta för vandrare och löpare. Åtgärden syftar till att skydda en geologiskt mycket viktig plats i reservatet, det vill säga den södra änden av åsen vid Östra Blanktjärn.
  • Grusa delar av leden till Blanktjärn.
  • Spångning, som även passar för cykling, längs sträckor av leden mot Pyramiderna/Issjödalen och Blanktjärn.
  • Balkbro längs Blanktjärnsrundan.
  • Omdragning av sommarled i Issjödalen.

Arbetet med rustningen av lederna kommer att genomföras i två etapper under 2017:

  • Etapp 1  utförs under vecka 24.
  • Etapp 2 kommer att ske i mitten och slutet på augusti.

Under dessa perioder är det begränsad framkomlighet längs Blanktjärnsrundan.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.