Bevara dina höga naturvärden i skogen och få ersättning

Äger du skogsmark? Nu blir det lättare för dig att ta initiativ till formellt skydd av dina skogsområden med höga naturvärden.
Utflykt i gammelskogen.

Du som skogsägare kan nu välja ut och föreslå områden i din skog med höga naturvärden som du vill skydda. Din kännedom om din skog och dess värden är ett värdefullt komplement till Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens kunskap och arbete med områdesskydd.

Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som är lämplig för din mark. Länsstyrelsen/Skogsstyrelsen hjälper dig att kvalitetssäkra din skog och beroende på utfallet föreslå eventuell skyddsform. 

Skogar med höga naturvärden har ofta ett eller flera av följande kännetecken:

  • Många gamla träd, storvuxna gamla träd eller klena, senvuxna träd.
  • Stor variation i trädslag, liksom i ålder och storlek på träden. Luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus.
  • Döda träd som står eller ligger, även halvdöda träd.
  • Murkna och murknande träd, både stående och liggande.
  • Träd med håligheter. Spår av brand.
  • Områden där det stått skog eller träd under lång, obruten tid.
  • Inslag av björk, asp och sälg i skogsområden med andra trädslag.

Mer information

Mer information finns på Naturvårdsverkets webb. Där finns också en blankett för intresseanmälan om formellt skydd av skog.