Leder i fjällen

Det statliga ledsystemet i fjällen består av 550 mil markerade leder, varav drygt 200 mil i Jämtlands län. Länsstyrelsen ansvarar för dessa leder som omfattar vinterleder, sommarleder, skoterleder, broar och spänger.
Ledkryss.

Skötsel av statliga leder

Det är Länsstyrelsens fältorganisation som ansvarar för underhåll och skötsel av de statliga lederna i länet. Skötsel av ledsystemet innebär främst olika typer av underhåll av vinter- och sommarleder, spångning och reparationer av broar.

Förutom de statliga lederna finns 250 mil leder runt samhällen och turistanläggningar i fjällregionen. Dessa sköts av kommuner, lokala turistföreningar, skoterklubbar och privata anläggningar. 

Ledmarkeringar 

Sommarleder är markerade med orange-röd färg på resta stenar, stenrösen, träd eller stolpar. Vinterleder är markerade med stolpar med ett rött kryss i toppen, och står med cirka 40 meters mellanrum. Två kryss på en stolpe markerar att leden ändrar riktning. Ruskor eller vägkäppar med reflexer används när vinterlederna går över sjöar och vattendrag.

Det finns oftast broar över större vattendrag i fjällen. Vissa leder är endast rekommenderade lämpliga färdvägar och dessa är inte markerade i terrängen. På nyare fjällkartor framgår de olika graderna av markeringar för lederna och var det finns broar.

Rastskydd 

De rastskydd som finns strategiskt utplacerade utmed lederna i fjällen är viktiga för säkerheten. De är avsedda att användas vid raster och i nödsituationer och inte för övernattning. Det finns vedkamin och britsar i rastskydden och veden som normalt finns får bara användas i nödsituationer. De flesta rastskydden i det statliga ledsystemet har hjälptelefon.

Stugor 

Stugor och fjällstationer längs det statliga ledsystemet ägs och förvaltas av Svenska Turistföreningen, STF, se länk till höger på sidan.

Ledarbete i fjällen.

Kontaktuppgifter fältpersonal

Länsstyrelsens naturbevakare ansvarar bland annat för skötsel av statliga leder, skoter-, jakt-, fisketillsyn och rovdjursinventering.

Naturbevakare norra länsdelen
Naturbevakare södra länsdelen