Ledutredning inom området Vålådalen-Sylarna-Helags

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda hur leder och entréer för friluftslivet kan utformas för att besökare ska kunna uppleva områdets unika värden på bästa sätt. Utredningen ska bland annat användas inom nationalparksprocessen.

Uppdrag

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda hur lederna i Vålådalen-Sylarna-Helags kan utformas, med hänsyn till områdets natur-, kultur- och upplevelsevärden, renskötseln och fjällsäkerheten. Syftet är att öka kunskapen om dagens ledsystem och att ta fram underlag för beslut gällande den fortsatta förvaltningen av områdets leder.

Utredningen är ett deluppdrag i den pågående nationalparksprocessen, men resultatet kommer oavsett nationalpark eller inte att användas i den fortsatta förvaltningen av lederna.

Syfte

Målet är ett långsiktigt hållbart system av leder och entréer, där många kan ta del av de upplevelser området kan erbjuda, samtidigt som landskapets värden bevaras och olika intressen och verksamheter kan verka och finnas tillsammans.

Utredningen genomförs av Annica Ideström och Torkel Ideström vid Länsstyrelsen Jämtlands län och ska vara klar våren 2018.

Underlaget kommer i nästa steg att gå vidare för ytterligare beredning i länsstyrelsens ledförvaltning eller i nationalparksprocessens arbetsgrupper.

Inkomna idéer och synpunkter från bymöten vintern 2017

Vintern 2017 genomfördes fem öppna möten, i Vålådalen, Ånn, Ljungdalen, Hallen och Storsjö. Syftet med dessa var att hämta in synpunkter och förslag från allmänhet, företag, föreningar med flera kring det statliga fjälledssystemet i och i anslutning till det eventuella nationalparksområdet.

Här presenteras för kännedom de minnesanteckningar och en del av de ledförslag som togs emot från allmänheten under dessa möten. Vi vill understryka att detta endast är inkomna synpunkter och förslag och att det inte finns några beslut tagna kring något av detta.

Alla inkomna synpunkter och förslag kommer att ha tagits med i beaktande i det slutliga underlaget från ledutredningen.

Inkomna synpunkter och förslag från bymötena 2017