Framtidens friluftsliv

Det finns ett regeringsuppdrag som innebär att Sveriges myndigheter skall lyfta blicken och tänka på friluftsliv i sitt arbete. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna arbetet med de tio friluftslivsmålen. Länsstyrelsen har en viktig roll att lyfta frågan i flera olika sammanhang. Bland annat genom att stödja kommunerna i dessa frågor.

Vi har fått uppdraget att samordna alla aktörer – både ideella och kommersiella, samt markägare, myndigheter och kommuner – i vårt län som på ett eller annat sätt arbetar med friluftslivet i länet.

Friluftsliv definieras som: en vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.

Jämtlands läns rika kultur och natur betyder mycket för vårt välbefinnande. Ansvaret att genomföra och följa upp friluftslivspolitiken delas mellan flera myndigheter. Naturvårdsverket står för nationell samordning och på regional nivå har Länsstyrelsen Jämtlands län en samordnande och vägledande roll.

Inom ramen för uppdraget ska länsstyrelserna särskilt:

 • ha en god samverkan mellan Skogsstyrelsen, kommuner och andra berörda aktörer
 • stärka arbetet med tätortsnära natur och genomföra insatser för att friluftslivsmålen ska få ökat genomslag inom bland annat samhällsplanering, utvecklings- och tillväxtarbete och naturvård.

Under 2018 kommer Länsstyrelsen att jobba med att skapa kommunikationsytor och nätverk med aktörerna för att få ett helhetsperspektiv på länets friluftsliv.

En kartläggning skapar förutsättningar för dialog mellan de aktörer som jobbar med friluftsliv och nya kontakter och möjlighet till utbyte av erfarenheter stärker det gemensamma arbetet.

Friluftslivet ger oss hälsa, naturförståelse och regional utveckling och vi människor får en relation till natur och miljö. Genom bättre kunskap, planering och tillgängliggörande av vår natur, framför allt i människors närhet, kan friluftsliv bli en större del i människors vardag.

 • Hur kan vi tillsammans jobba för allmänheten?
 • Vilka möjligheter finns att främja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv?

Följ med på en spännande resa tillsammans med oss.

Friluftspolitikens tio mål

Friluftspolitiken har tio mål och de inkluderar många politikområden. Exempel är regional tillväxtpolitik och jordbrukspolitik.

 1. Tillgänglig natur för alla
 2. Starkt engagemang och samverkan
 3. Allemansrätten
 4. Tillgång till natur för friluftsliv
 5. Attraktiv tätortsnära natur
 6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
 7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet
 8. Ett rikt friluftsliv i skolan
 9. Friluftsliv för god folkhälsa
 10. God kunskap om friluftslivet

 Summary Links