Att äta fisk

Efter att Världsnaturfonden publicerat en fiskguiden för 2016 finner vi att den bör nyanseras.
Fisk fångad i ett nät.

​Guiden har ursprungligen tagits fram med inriktning mot de arter av fisk och kräftdjur som finns i havet och som påverkas av storskaligt yrkesfiske. I guiden går att läsa att konsumenter bör avstå från att äta vild öring och röding.

Att det lokalt finns hotade bestånd råder det inget tvivel om, men samtidigt bör det påpekas att många bestånd är livskraftiga och mycket väl kan beskattas för konsumtion.

Fiske efter öring och röding på enskilt vatten som förvaltas av länets fiskevårdsorganisationer ska ske enligt de regler som respektive organisation beslutar. Reglerna ska också vara anpassade efter de förutsättningar som varje fiskart har i olika typer av vatten. 

I de jämtländska fjällen är det Länsstyrelsen som förvaltar bestånden och upplåter fisket. Utifrån våra provfisken och andra undersökningar råder inget generellt hot mot öring och röding. Det finns tillfällen där Länsstyrelsen bedömt att bestånden kunnat skadas av fiske vilket lett till att fiske avlysts.

Länsstyrelsen anser att de vatten som det i dag fiskas inom renbetesfjällen har livskraftiga bestånd som utan risk kan konsumeras såväl av sportfiskare som av andra som har förmånen att kunna fånga eller köpa vildfångad fisk av god kvalitet.