Om Länsstyrelsen

Entrén på Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsen i Jönköpings län vision:

Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra bidrar Länsstyrelsen till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för nuvarande och kommande generationer.

Våra övergripande mål är att Länsstyrelsen ska:

  • ha goda relationer med uppdragsgivare, samverkansparter och medborgare.
  • garantera rättssäker myndighetsutövning och ett respektfullt bemötande.
  • ha en ekonomi i balans.
  • ha ett öppet arbetsklimat med engagerad och kompetent personal.
  • vara pådrivande i arbetet för hållbar utveckling.