Om Länsstyrelsen 

Entrén på Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Länsstyrelsens i Jönköpings län vision:

Jönköpings län ska vara ett av landets mest framgångsrika län. Genom samverkan med andra bidrar Länsstyrelsen till att skapa förutsättningar för ett attraktivt län för alla att leva, verka och utvecklas i.

Våra övergripande mål:

  • Länsstyrelsen ska vara en myndighet som har goda relationer med uppdragsgivare, samverkansparter och medborgare.
  • Länsstyrelsen ska garantera rättssäker myndighetsutövning och ett respektfullt bemötande.
  • Länsstyrelsen ska ha en ekonomi i balans.
  • Länsstyrelsen ska ha ett öppet arbetsklimat med engagerad och kompetent personal.
  • Länsstyrelsen ska vara pådrivande i arbetet för hållbar utveckling.