Radon

Radon är tillsammans med tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Ju längre tid du tillbringar i radonhus och ju högre halter du utsätter dig för, desto större är risken. För dem som är rökare är risken särskilt stor. Radon i hus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.

Egenskaper

Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar, radioaktiva metallatomer. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar. Vid sönderfallet sänder radondöttrarna ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Därför betraktas höga halter av radongas i bostäder som olägenhet för människors hälsa. Radon luktar inte, syns inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är att mäta. Beroende på varifrån radonet kommer och på hur hög halten är finns sedan ett antal åtgärder för att sänka den.

Rikt- och gränsvärden

Enligt miljöbalken kan myndigheterna kräva att fastighetsägaren sänker halten under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikmeter luft), som är riktvärdet för befintliga byggnader. Enligt Boverkets Byggregler är gränsvärdet för nybyggda hus 200 Bq/m3. Livsmedelsverket har fastställt ett gränsvärde på 100 Bq/l för radon i dricksvatten från allmänna anläggningar, vatten med halter över 1 000 Bq/l bedöms innebära olägenhet för människors hälsa. 

 

Vidare läsning

Radonsanering

Radonbidrag

Statens strålskyddsinstitut:
Radon