Lantbruk 

Länsstyrelsen arbetar för att jordbruksnäringen i länet ska utvecklas. Ett livskraftigt jordbruk är förutsättningen för ett öppet odlingslandskap och en levande landsbygd. I våra uppgifter ingår jordbrukspolitik, EU-stöd och omsorg om miljön och kulturlandskapet.

Vår huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Detta innebär att vi för ut en stor mängd information och rådgivning till länets lantbrukare.

Vi tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.

Övriga arbetsområden är bland annat ansökan om förvärv av jord och skog i glesbygd, övervakning av länets biodlingar samt utbildning för behörighet att använda bekämpningsmedel.

Jönköpings län

Vår ambition är att Jönköpings län skall ha en levande landsbygd med bärkraftiga jordbruksföretag. Vi verkar för att lantbruksnäringen och landsbygden ska utvecklas i en positiv riktning både ekonomiskt och socialt genom att ge information och rådgivning till lantbrukare. Dessutom administrerar vi stöd till nystartande jordbrukare, till miljöinvesteringar samt till projekt som utvecklar landsbygden.

Kontakta oss

Maria Åkesson
Enhetschef
Enheten för jordbruksstöd
Maria punkt akesson snabela lansstyrelsen punkt se¤Maria punkt akesson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2236240

Ny adress gällande jordbruksstöd

Ny adress till Länsstyrelsen
Från och med 2013 går vi över till en gemensam adress för alla länsstyrelser gällande jordbruksstöd, dvs. gårdsstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag. Detta gör att alla brev som till exempel ansökningar, ändringar och kompletteringar med mera ska skickas till den nya adressen. Den nya adressen för vårt län är:

Länsstyrelsen i Jönköpings Län
FE 7
839 81 ÖSTERSUND

OBS! Adressen ska alltså vara Östersund och inte Jönköping.

Övriga ärenden som till exempel företagsstöd, projektstöd, tillstånd, dispenser, tillsyn och rådgivning ska fortfarande skickas till Länsstyrelsens adress i Jönköping.