Länsstyrelsen arbetar för att jordbruksnäringen i länet ska utvecklas. Ett livskraftigt jordbruk är förutsättningen för ett öppet odlingslandskap och en levande landsbygd. I våra uppgifter ingår jordbrukspolitik, EU-stöd och omsorg om miljön och kulturlandskapet.

Vår huvuduppgift är att verka för ett hållbart, effektivt och miljövänligt lantbruk genom Sveriges och EU:s jordbrukspolitik. Detta innebär att vi för ut en stor mängd information och rådgivning till länets lantbrukare.

Vi tar emot ansökningar om EU-stöd, handlägger, kontrollerar och fattar beslut utifrån EU:s regelverk.

Övriga arbetsområden är bland annat ansökan om förvärv av jord och skog i glesbygd, övervakning av länets biodlingar samt utbildning för behörighet att använda bekämpningsmedel.

Jönköpings län

Vår ambition är att Jönköpings län skall ha en levande landsbygd med bärkraftiga jordbruksföretag. Vi verkar för att lantbruksnäringen och landsbygden ska utvecklas i en positiv riktning både ekonomiskt och socialt genom att ge information och rådgivning till lantbrukare. Dessutom administrerar vi stöd till nystartande jordbrukare, till miljöinvesteringar samt till projekt som utvecklar landsbygden.

Postadress gällande jordbruksstöd

Skriftlig kommunikation

Ansökningar, ändringar, och kompletteringar med mera som gäller jordbrukarstöd så som gårdsstöd, miljöersättningar och kompensationsbidrag, ska skickas till adressen nedan.

Länsstyrelsen i Jönköpings Län
FE 7
956 85 ÖVERKALIX

OBS! Adressen ska alltså vara Överkalix och inte Jönköping.

Övriga ärenden som till exempel tillstånd, dispenser, tillsyn och rådgivning ska fortfarande skickas till Länsstyrelsens adress i Jönköping.