Publikationer 

Vi publicerar årligen ett stort antal publikationer inom olika områden. Här hittar du bland annat årsredovisningar, verksamhetsplaner, rapporter och våra fina broschyrer om Jämtlands län.

Din sökning gav 265 träffar
 • Slutrapport – Trygghetens Hus

  Samverkan är ett återkommande begrepp inom myndighetsvärlden och i synnerhet inom ramen för hantering av samhällsstörningar. Inom de så kallade blåljusmyndigheterna, polisen, räddningstjänsten, ambulans, är samverkan på skadeplats väldigt vanlig och har över tid utvecklats till en väl fungerande process över hela riket.

  När Trygghetens Hus startades i Östersund 2009 och blåljusmyndigheterna me ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Slutrapport – Trygghetens Hus (7 MB)

 • Life to ad(d)mire - Restaurering av våtmarker och myrar i sju län

  Projektet Life to ad(d)mire har under 2010–2015 återställt 35 utdikade och igenvuxna våtmarker och myrmarker i sju län. Restaureringen har inneburit att grundvattennivåerna har återställts vilket säkerställt en fortsatt gynnsam bevarandestatus för de växter och djur som har våtmarken som sin livsmiljö.

  The project Life to ad(d)mire has during 2010-2015 restored 35 drained and overgrown wetland ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Life To Addmire (sv) (5 MB)

  Life To Addmire (eng) (5 MB)

 • Stormskador och fornminnen - Delmoment 2

  Under senhösten 2013 drabbades Jämtland och grannlänen Västernorrland och Västerbotten av stormarna Hilde natten mellan den 16 och 17 november och Ivar den 12 december.

  I Norrlandslänen har Skogsstyrelsen beräknat att cirka 12 miljoner m3 skog fällts av stormarna. De värsta stormskadorna efter stormen Hilde uppstod i den del av länet som ligger norr om Östersund, huvudsakligen i Strömsunds kom ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Krisberedskap, Arkeologi och fornlämningar

  Stormskador och fornminnen - delmoment 2 (4 MB)

 • Plan för olycka med farliga ämnen

  Farliga ämnen, eller CBRNE, är begrepp som omfattar alla ämnen som kan orsaka skador på människor oavsett om det är av kemisk, biologisk, radiologisk, nukleär eller explosiv natur. I Jämtland är den övervägande delen kemiska ämnen.

  Den största delen farliga ämnen är petroleumprodukter i form av drivmedel och eldningsoljor. Därutöver finns giftiga kondenserade gaser och frätande vätskor i relat ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Plan för olycka med farliga ämnen (2 MB)

 • Personsanering - På skadeplats inom Jämtlands län

  Personsanering på skadeplats inom Jämtlands län utgör en rutinbeskrivning för personsanering på skadeplats för sjukvård, räddningstjänst och polis.

  Syftet med dokumentet är att sprida en gemensam rutin i hela länet för att underlätta samverkan på skadeplats och på så sätt bidra till ett bättre omhändertagande av skadade.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Personsanering på skadeplats inom Jämtlands län (1 MB)

 • Risk- och sårbarhetsanalys - Jämtlands län 2015

  Länsstyrelsen i Jämtlands län ska liksom andra myndigheter värdera och sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys. En redovisning baserad på analysen ska lämnas till Regeringskansliet, med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Denna rapport utgör den redovisningen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Risk- och sårbarhetsanalys - Jämtlands län 2015 (3 MB)

 • Miljömålsbedömningar 2015

  Länsstyrelsen Jämtlands län rapporterar årligen till Naturvårdsverket om förutsättningarna för att nå de nationella miljökvalitetsmålen på regional nivå. Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  Miljömålsbedömningar 2015 (12 MB)

 • Fjällfiskeguiden 2016

  Årets fjällfiskeguide innehåller all information om aktuella upplåtna vatten, upplåtelsetider för respektive vatten samt kartor för respektive sameby.

  Om du söker mer information föreslår vi att du går till vår hemsida www.fjallfiske.nu där vi försöker att se till att tillhandahålla all nödvändig information för dig som sportfiskare.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  Fjällfiskeguiden 2016 (23 MB)

  Beställ publikation

 • Fjäll som kultur?

  Fjällområdet är ett kulturlandskap där människor bott och verkat under tusentals år. Naturen har satt gränsen för människans livsvillkor och möjlighet att överleva. Här har växt- och djurliv slipats och formats och det är bara arter med hög grad av anpassning som överlevt.

  Vi ser fysiska lämningar efter mänskliga aktiviteter, men det finns också minnen, berättelser och kunskap som förs vidare ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landskapsvård

  Fjäll som kultur? (6 MB)

  Rättelse – Fjäll som kultur? (26 kB)

  Beställ publikation

 • Framtidsklimat i Jämtlands län 2015

  SMHI har sammanställt en ny klimatanalys för Jämtlands län, som beskriver vilka klimatförändringar som väntas oss fram till nästa sekel.

  Analysen bygger på FN:s klimatpanels beräkningar enligt två utvecklingsvägar. Det ena utgår från dagens klimatpolitik med fortsatt accelererande utsläpp (RCP8,5) och skulle då innebära att årsmedeltemperaturen i Jämtlands län ökar med cirka fem grader. Den an ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Framtidsklimat i Jämtlands län 2015 (17 MB)

 • Omvärldsanalys 2015 för Länsstyrelsen Jämtlands län

  Denna omvärldsanalys syftar till att ge Länsstyrelsens ledning, enheter och personal ett underlag för att ta fram verksamhetsplan och prioriteringar för det kommande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

  Utgångspunkten för omvärldsanalysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom statsförvaltningen i ljuset av beslutad och föreslagen lagstiftning och andr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning, Vårt uppdrag

  Omvärldsanalys 2015 för Länsstyrelsen Jämtlands län (1 MB)

 • Festivaler 2014 - en kartläggning

  Kartläggningen är viktigt av flera anledningar. Dels för att länsstyrelserna har i uppgift att följa utvecklingen inom alkohol- och tobaksområdet, dels för att resultatet av kartläggningen kan öka kunskapen inte bara hos länsstyrelsernas handläggare, utan också hos de kommunala handläggarna, de politiska beslutsfattarna samt arrangörer. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Festivaler 2014 - en kartläggning (2 MB)

 • Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2015

  I denna rapport redovisar Länsstyrelsen 2014 års analys av bostadsmarknaden i Jämtlands län. Ett av huvudsyftena med analysen är att den ska vara ett underlag för kommunerna i deras arbete med bostadsplaneringen.

  Länsstyrelsen vänder sig med rapporten även till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Bostadsmarknadsanalys 2015 (5 MB)

 • Regional vattenförsörjningsplan för Jämtlands län

  Jämtlands län är förhållandevis rikt på grundvatten, sjöar och vattendrag som håller dricksvattenkvalitet och kan användas för vattenförsörjning. För att säkerställa en god tillgång av rent vatten även i framtiden måste våra vattenresurser värnas och
  beaktas i samhällsplaneringen redan i dag.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Regional vattenförsörjningsplan för Jämtlands län (8 MB)

  Bilaga Bergs kommun (16 MB)

  Bilaga Bräcke kommun (8 MB)

  Bilaga Härjedalen kommun (8 MB)

  Bilaga Krokoms kommun (11 MB)

  Bilaga Ragunda kommun (6 MB)

  Bilaga Strömsunds kommun (22 MB)

  Bilaga Åre kommun (24 MB)

  Bilaga Östersunds kommun (23 MB)

 • Stormskador och fornminnen efter stormarna Hilde och Ivar 2013

  Under senhösten 2013 drabbades Jämtland och grannlänen Västernorrland och Västerbotten av stormarna Hilde natten mellan den 16 och 17 november och Ivar den 12 december.

  Skadorna efter stormen Ivar skedde längs ett brett stråk utefter väg E14:s sträckning från Åre kommun i väster till Bräcke kommun i sydöstra delen av Jämtlands län. Berörda kommuner är Åre, Krokom, Östersund, Berg, Bräcke och H ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Krisberedskap, Arkeologi och fornlämningar

  Stormskador och fornminnen efter stormarna Hilde och Ivar 2013 (22 MB)

 • Regional ANDT-strategi för Jämtlands län 2015–2020

  God hälsa och trygghet är några av de viktigaste komponenterna i ett välfärdssamhälle och bidrar till att skapa en attraktiv region – en region att längta till och växa i.

  Användande av alkohol, narkotika, dopning och tobak är dock alla hot mot vår hälsa. De bidrar även till att skapa otrygghet, kriminalitet och våld.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  Regional ANDT-strategi för Jämtlands län 2015–2020 (7 MB)

 • Rådgivning vid några fjällägenheter

  Länsstyrelsen har genomfört rådgivningsbesök, inom projektet Rikare Odlingslandskap, i syfte att diskutera möjligheter till framtida skötsel av natur- och kulturvärden och djurhållning på några av länets fjällägenheter.

  Besök genomfördes i Almdalen, Blomhöjden A och B, Bunnerviken, Edevik, Härbergsdalen och Leipikvattnet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Rådgivning vid några fjällägenheter - Jämtlands län 2015 (6 MB)

 • Projektet Rikare odlingslandskap

  Projektet Rikare odlingslandskap har jobbat med kompetensutveckling inom miljöområdet till lantbrukare, med målet att bevara våra jordbruksarealer och dess karaktäristiska kulturmiljöer i hävd och att stimulera resurshushållande jordbruk.

  Arbete har pågått från oktober 2007 till mars 2015, och har förlängts i omgångar.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Projektet Rikare odlingslandskap (3 MB)

 • Övervakning av fjällvegetation på Lill-Skarven

  Fjället Lillskarven i Härjedalen i Jämtlands län har övervakats med fem års mellanrum, år 2009 och år 2014, med avseende på fjällvegetationen och resultaten presenteras i denna rapport.

  Metodiken går i korthet ut på att provytor i sex transekter i olika riktningar med utgångspunkt från fjällets topp inventeras där variabler inom bottenskikt, fältskikt, buskskikt och trädskikt noteras. Metoden ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Övervakning av fjällvegetation på Lill-Skarven (5 MB)

 • Utredning om föroreningsskador - Grötingen före detta tjärfabrik (Bodsjölandet 1:14)

  Länsstyrelsen i Jämtlands län har låtit utreda föroreningssituationen vid Grötingen före detta tjärfabrik i Bräcke kommun, en tidigare industrifastighet från slutet av 1890-talet och fram till slutet av 1930-talet där trätjära och andra trädestillationsprodukter tillverkats. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Utredning om föroreningsskador Grötingen före detta tjärfabrik (1 MB)