VaKul - vattenförvaltning och kulturmiljö i Västerhavets vattendistrikt

Inom projektet VaKul har Länsstyrelsen i Halland, tillsammans med andra länsstyrelser i Västerhavets vattendistrikt, mellan 2012 och 2017 arbetat med att ta fram nya kunskapsunderlag för kulturmiljöer vid vattendrag.

​Projektets syfte är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart vattenförvaltningsarbete, men också att öka kunskapen om den stora betydelse sjöar och vattendrag haft genom historien.

För att underlätta arbetet med att fram kunskapsunderlag har länet delats in i 134 områden, vilka i sin tur är sammanslagna från länets cirka 600 vattenavrinningsområden. För samtliga av dessa områden har Länsstyrelsen tagit fram områdesbeskrivningar. I 11 av områdena bedömde Länsstyrelsen att kulturmiljövärdena var så höga att det fanns ett behov av att genomföra inventeringar i fält. Resultaten av inventeringarna är sammanställda i fördjupade områdesbeskrivningar.  

Navigera med hjälp av menyn till vänster, där allt material och resultat från projektet finns samlat.  

Om målkonflikter och kunskapsunderlag

I vattenförvaltningsarbetet kan det uppstå målkonflikter mellan att bevara kulturmiljövärden och att återställa vattendrag till ett hydrologiskt och biologiskt bättre tillstånd. Det kan till exempel röra sig om åtgärdande av vandringshinder eller av återställning av fysiskt och kemiskt påverkade vattendrag. I sådana sammanhang är det viktigt att det finns tillräckliga kunskapsunderlag för att kompromisslösningar mellan olika intressen ska kunna uppnås.

Erfarenheter från Länsstyrelsens vattenförvaltningsarbete är att det är möjligt att nå långsiktiga lösningar som är fördelaktiga för både natur- och kulturmiljövärden, bara kunskapen är tillräcklig.  

Översikt av kulturmiljöer

 Exempel från Vakul-projektet

Stenvalvsbro över Smedjeån i Laholms kommun.
Läs mer i den fördjupade beskrivningen om
Hishult- Oxhultasjön-Smedjeån»

 

 Allmänt tillgängligt GIS-skikt

Alla miljöer och lämningar, både tidigare kända och nya, har sammanställts i ett allmänt tillgängligt GIS-skikt. I skiktet markeras miljöerna och lämningarna med hjälp av färgade symboler. Symbolen indikerar vilken tidigare verksamhet eller lämningstyp det rör sig om, medan färgen visar vilket kulturhistoriskt värde miljön eller lämningen bedömts ha. Vissa miljöer, till exempel odlingslandskap och bebyggelseområden, täcker stora ytor och har fått symboler som indikerar deras utbredning.

Alla miljöer och lämningar är klickbara samlat under respektive objekt finns en kortfattad sammanställning av information och länkar till andra informationskällor. Områdesbeskrivningar och fördjupade områdesbeskrivningar nås via områdesskiktet, klicka inom det färgade område du är intresserad av för att få upp informationen.

Skiktet finns tillgängligt via Länsstyrelsernas Geodatakatalog. För att använda skiktet krävs att du har ett GIS-program.