Grön infrastruktur och ekosystemtjänster

Naturens ekosystem levererar viktiga ekosystemtjänster som bidrar till vårt välbefinnande. Det kan handla om produkter som livsmedel, träråvara och syre i luften vi andas, eller tjänster som flödesutjämning, pollinering av grödor, vattenrening, rekreation och många fler. Ekosystemtjänster är grunden till vår välfärd och livskvalitet, men ändå tar vi dem ofta för givna.

​En bibehållen biologisk mångfald är en grundförutsättning för ekosystemens långsiktiga kapacitet att leverera ekosystemtjänster. Vid klimatförändring behöver vi motståndskraftiga (resilienta) ekosystem som kan anpassa sig till nya förutsättningar. För att minska sårbarheten måste vi upprätthålla en rik mångfald av arter och ekosystem. Ansvaret för detta ligger inte enbart på naturvården utan hos många aktörer inom privat och offentlig sektor. Det är här arbetet med grön infrastruktur kommer in.

Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och strukturer på land och i vatten som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att den biologiska mångfalden långsiktigt bevaras och ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

Landskap Gårdshult

Ett småskaligt kulturlandskap som här i Gårdshult, med betesmarker, åkrar, artrika slåtterängar, träddungar, stengärdesgårdar och vattendrag, hyser stor biologisk mångfald och förser oss människor med viktiga ekosystemtjänster, såsom produktion av livsmedel, vattenrening och pollinering av våra fruktträd. Dessutom är det ett vackert landskap som har ett högt värde för friluftslivet. Vägar kan fungera som spridningsvägar för arter i landskapet eller utgöra barriärer, beroende på vilken art man tittar på. I ett arbete med grön infrastruktur bör sambanden mellan miljöerna beaktas för att uppnå ett nätverk av natur och ett fungerande landskap. © Bergslagsbild.

Hur når vi tillsammans fram till en fungerande grön infrastruktur?

För att nå fram till en väl fungerande grön infrastruktur fokuserar vi på ekosystemens funktionalitet och kvalitet, på sammanhang och avstånd i landskapet och på möjligheter för arter att sprida och förflytta sig i landskapet. Det är ett långsiktigt arbetssätt under ständig utveckling, där alla berörda sektorer och aktörer behöver vara involverade.

För att den gröna infrastrukturen ska kunna bevaras och utvecklas i hela vårt landskap, krävs det att ekosystemfunktioner och naturliga processer beaktas i såväl fysisk planering och pågående mark- och vattenanvändning som i brukande och förvaltning av naturresurser.

Arbetet med grön infrastruktur betonar även grönområdenas vikt för människors friluftsliv och hälsa och en fungerande grön infrastruktur är något som berör oss alla som bor i ett område och är en tillgång för den lokala och regionala utvecklingen.

Vi behöver er hjälp!

Vi vill arbeta tillsammans med er för att kunna göra Hallands län till en plats där landskapet ger rika livsmiljöer för både människor, djur och växter.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att leda framtagandet av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur, där en första redovisning görs i oktober 2018.  Handlingsplanerna ska bli ett planeringsunderlag, som visar var det finns naturmiljöer och grönområden med höga kvaliteter och var det behöver utvecklas länkar som binder samman dem. Därmed kan samhället utvecklas på ett hållbart sätt och vår natur fortsätta att leverera viktiga ekosystemtjänster.

För att de regionala handlingsplanerna ska bli direkt användbara för alla berörda aktörer är det viktigt med bred samverkan och delaktighet under framtagandeprocessen. Vi kommer att jobba temavis med att tydliggöra och skapa samsyn kring värden, målkonflikter och prioriterade åtgärder. I första hand kommer befintliga och fungerande samverkansfora användas, där samverkansrådet för naturvård är en möjlighet. Vi kommer att ordna flera tillfällen till delaktighet under 2017.

Ni är varmt välkomna att höra av er om ni är intresserade av att bidra i arbetet eller har idéer kring hur det ska läggas upp.

 Ekosystemtjänster

Mänsklig nytta av biologisk mångfald, exempelvis livsmedelsproduktion, pollinering, rening av vatten och luft, flödesutjämning och rekreation. Ekosystemtjänster är grunden till vår välfärd och livskvalitet.

 Biologisk mångfald eller biodiversitet

Variationsrikedom bland levande organismer och ekosystem. Biologisk mångfald förutsätter ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arterna.

 Grön infrastruktur

​Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer, strukturer och processer på land och i vatten. Landskapet är utformat och förvaltas så att den biologiska mångfalden långsiktigt bevaras och naturen kan fortsätta att leverera ekosystemtjänster.

 Nationella myndigheter

​Information om grön infrastruktur hos Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten.