Byggnadsvård

Knaparydsstugans tak renoveras på Byggnadsvårdskurs arrangerad av Halländska hembygdsrörelsen

Byggnadsvården är en del i Länsstyrelsens långsiktiga arbete för att bevara länets kulturmiljö. Du kan ansöka hos oss om byggnadsvårdsbidrag.

Byggnadsvårdsbidrag

 

För att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att ta tillvara på byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar om de traditionella hantverken.

Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos Länsstyrelsen om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett så kallat byggnadsvårdsbidrag. Upprustning som blir dyrare än normalt kan delvis finansieras genom bidraget, vi kan ge 50–90 procent av den överkostnad som är kulturhistoriskt motiverad.

I de fall en bidragsmottagare använder sig av ROT-avdrag för arbetet kan byggnadsvårdsbidrag endast utgå till del av materialkostnaden.

 Bok: Platser för fritid, fostran och fest

Bokomslag: Platser för fritid, fostran och fest

Boken fokuserar på husens liv, deras funktion som scen för tre centrala företeelser i 1900-talets svenska Folkhem: skollovskolonier, semesterhem och festplatser i Halland. 

Författare är bebyggelseantikvarie Lina Lo Gillefalk och utgivning av boken har gjorts möjlig genom Länsstyrelsens anslag Bidrag för kulturmiljövård. Boken kan beställas från www.cal-forlaget.se.