Metallsökare

Intresset för metallsökning ökar kraftigt i Halland. I Sverige är det inte tillåtet att använda eller medföra metallsökare utan tillstånd från länsstyrelsen. Tillståndsprövningens syfte är att med utgångspunkt i 2 kap 18-20 §§ kulturmiljölagen (1988:950), KML, så långt det är möjligt säkerställa att fornlämning eller fornfynd inte ska påträffas vid metallsökning.

Skulle ändå föremål eller fornlämning som kan antas vara från före 1850 påträffas, eller om man misstänker så, ska sökandet omedelbart avbrytas. Länsstyrelsen ska kontaktas och ges information om fyndet samt en geografisk bestämning av detta. I samband därmed avgör länsstyrelsen om tillståndet ska återkallas helt eller till delar. Detta gäller även om fyndet inte är hembudspliktigt.

Från och med 1 juli 2016 träder Riksantikvarieämbetets nya föreskrifter och allmänna råd i kraft gällande metallsökare (KRFS 2016:1). Detta föranleder att Länsstyrelsen har reviderat ansökningsförfarandet och ansökningsblanketterna för att söka tillstånd att medföra och använda metallsökare. Alla ansökningar som inkommer efter den 1 juli 2016 kommer att hanteras i enlighet med de nya föreskrifterna och allmänna råden.

Ansökan om tillstånd

Ansökan om tillstånd att använda och medföra metallsökare ska innehålla:

  • Verksamhetens ändamål (syfte) med angivande av varför sökanden vill använda och medföra metallsökare samt hur verksamheten ska genomföras, det vill säga om man avser att gräva efter föremål eller enbart ska söka efter borttappade föremål på markytan.
  • Personnummer eller motsvarande identitetsuppgifter eller organisationsnummer
    och kontaktuppgifter för den person som tillståndet ska gälla för.
  • Angivet vilken period sökanden vill använda och medföra metallsökare, och det geografiska område där sökanden vill använda och medföra metallsökare,
  • Bifogad karta med områdets begränsning markerad i tillräckligt stor skala med kartskalan angiven
  • Kontaktuppgifter till fastighetsägaren, och samtycke från fastighetsägaren om ändamålet inte omfattas av allemansrätten, det vill säga om man inom sökområdet ska gräva efter föremål.

Om ansökan inte uppfyller kraven ovan kan ansökan avvisas.

Tillstånd ges inte för sökning på eller i närheten av fornlämning. Länsstyrelsens bedömning om tillstånd att använda eller medföra metallsökare kan beviljas, grundas på förekomsten av kända fornlämningar i området som ansökan avser, och på sannolikheten att okända fornlämningar eller fornfynd kan påträffas där.

Observera att tillstånd enligt KML endast kan beviljas för en fysisk eller juridisk person. Tillstånd till icke namngiven medsökande kan därför inte lämnas.

Samtycke från fastighetsägare

Markägarens samtycke ska erhållas om man avser att göra annat än att färdas och vistas hänsynsfullt utanför fastighetsägarens hemfridszon. Att gräva upp föremål kräver således samtycke från fastighetsägare.

Förenklad handläggning

För att göra det enklare att ansöka och snabbare att få tillstånd utifrån 2 kap 18-20 §§ KML har länsstyrelsen tagit fram nya rutiner med förenklad handläggning. Förenklad handläggning kan ske för de av länsstyrelsen utvalda kuststränder 1-27 som finns markerade i de länkade kartutsnitten. Förenklad handläggning sker på en särskild blankett och ges som ett paket där alla stränder ingår. På dessa utvalda områden kan tillstånd beviljas för högst två år i taget.

Handläggningstid

Handläggningstiden för ansökningar med förenklad handläggning är relativt kort, i allmänhet 4-6 veckor. Om ansökan berör andra områden kan handläggningstiden bli betydligt längre beroende på en mer noggrann granskning av områdets fornlämningsmiljö, topografi, markslag och andra aspekter som kan påverka risken för att påträffa fornfynd eller ej kända fornlämningar. Vidare spelar sökområdets storlek även in på handläggningstiden.

Områden där tillstånd inte kan ges

Tillstånd att använda och medföra metallsökare ges inte om det finns hög risk för att fornfynd påträffas eller att fornlämning skadas enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen (1988:950). Hög risk för att fornfynd påträffas och att därmed skada på fornlämning kan uppstå, föreligger när det i eller vid området finns kända fornlämningar eller när det är sannolikt att okända fornlämningar finns i eller vid området. Bedömningen av om tillstånd ska ges bör vara restriktiv.

Övrigt

Ett tillstånd att använda eller medföra metallsökare ges efter en prövning enligt 2 kap 18-20 §§ KML och gäller bara rätten att använda eller medföra metallsökare.  Sökanden ansvarar för att metallsökningen sker på ett sätt som överensstämmer även med lagstiftningen i övrigt. Till exempel ska markägaren kontaktas och ge sin tillåtelse innan man får gräva i marken.  

För naturreservat och andra skyddsområden gäller särskilda föreskrifter. Det är exempelvis i regel förbjudet att gräva i naturreservat. Inom naturreservat och andra skyddsområden kan det krävas dispens enligt miljöbalken.