Jobba hos oss

fyre personer sitter i möte

Länsstyrelsen är en arbetsplats med mångsidig verksamhet. Vi är en kunskaps- och tillsynsorganisation med bred kompetens inom många olika områden.

Hos oss arbetar jurister, samhällsplanerare, kulturmiljöantikvarier, statsvetare, beteendevetare, ingenjörer, veterinärer, naturvetare, agronomer med flera.

Vårt dagliga arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en bra utveckling när det gäller arbete, service och miljö.

Här annonserar vi alla våra lediga jobb. Vårt samarbete med Offentliga Jobb innebär att du söker våra jobb digitalt.

Länsstyrelsen i Hallands län är en av landets 21 länsstyrelser och svarar för den statliga förvaltningen inom sina många verksamhetsområden. 

Till uppgifterna hör bland annat att:

 • verka för att nationella mål får genomslag i länet
 • samordna olika samhällsintressen utifrån statligt helhetsperspektiv
 • främja länets utveckling
 • följa länets tillstånd och
 • informera regeringen ge tillstånd och pröva överklaganden av kommunala beslut inom myndighetens ansvarsområden
 • utöva tillsyn genom att kontrollera att olika verksamheter följer lagar och riktlinjer
 • vara serviceorgan och bidra med kunskap till dem som bor och arbetar i länet 

Länsstyrelsen i Hallands län har cirka 180 medarbetare.

Välkommen med din ansökan!

Lediga jobb
 • Biträdande chef till miljövårdsenheten Du ska bistå enhetschefen i det dagliga arbetet på miljövårdsenheten som idag består av drygt 20 kvalificerade och engagerade medarbetare. Du ansvarar för handläggning av egna ärenden samt för att driva, följa upp och utveckla enhetens dagliga verksamhet. Du ska bidra till att uppnå en god samverkan...
 • Friluftslivsstrateg Dina arbetsuppgifter blir att både strategiskt och konkret samordna och utveckla arbetet med att förverkliga de nationella friluftsmålen i Halland. Arbetet ska genomföras i samverkan med kommunerna, Region Halland, Skogsstyrelsen, andra länsstyrelser, ideella föreningar och andra viktiga aktörer. ...
 • Naturvårdshandläggare Du kommer att ingå i en grupp på nio personer som huvudsakligen arbetar med skydd av värdefull natur. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att omfatta: • Områdesskydd, huvudsakligen i terrestra miljöer • Delta i arbetet med uppdatering av bevarandeplanerna för länets Natura 2000-områden....
 • Naturvårdshandläggare Du kommer att ingå i en grupp på nio personer som huvudsakligen arbetar med skydd av värdefull natur. Dina arbetsuppgifter kommer i första hand att omfatta: • Skydd av värdefull natur, huvudsakligen i terrestra miljöer • Delta i arbetet med uppdatering av bevarandeplanerna för länets Natura 2...
 • Handläggare av bostadsstöd Du kommer att handlägga nya ansökningar om stöd samt ansökningar om utbetalning av beviljade stöd för bl. a följande stödformer: - Investeringsstöd för solcellsanläggningar - Investeringsstöd för äldrebostäder - Investeringsstöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden (...
 • Miljöhandläggare med inriktning mot naturvård och vattenverksamhet Du kommer att ingå i en grupp som i huvudsak arbetar med handläggning av ärenden gällande naturvård och vattenverksamhet. Gruppen bidrar även i andra enheters ärenden med kunskap i juridik, natur- och vattenfrågor. Arbetet innebär många kontakter med allmänheten, verksamhetsutövare, andra myndighet...
 • Miljöhandläggare med inriktning mot miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsen i Hallands län söker en miljöhandläggare för i första hand tillsyn och prövning av till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Som miljöhandläggare ansvarar du för samråd, prövning och tillsyn inom de verksamheter eller branscher du kommer att arbeta med, men också med information ...
 • Miljöhandläggare - miljöfarlig verksamhet och förorenade områden Länsstyrelsen i Hallands län söker en miljöhandläggare för i första hand tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Som miljöhandläggare ansvarar du för samråd, prövning och tillsyn inom de verksamheter eller branscher du kommer att arbeta med, men också med information och r...
 • Länsjurist Arbetet innebär att du: • Kommer att arbeta självständigt och handlägga olika slags ärenden angående t ex trafikfrågor, kameraövervakning och borgerliga vigselförrättare. • Kommer att arbeta med överklaganden av kommunala nämnders beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken. • Kommer a...
 • Diarieassistent Som diarieassistent registrerar du allmänna handlingar och expedierar beslut, yttranden m.m. Registreringen sker huvudsakligen i programmet Platina. Viss registrering sker även av berörd handläggare, varvid diariet kvalitetssäkrar registret. I din roll som diarieassistent kommer du även arbeta med r...
 • Kommunikatör Länsstyrelsen i Hallands län söker en vikarierande kommunikatör. Du kommer att delta i kommunikationsfunktionens dagliga arbete som en resurs för hela Länsstyrelsens verksamhet. I tjänsten ingår att initiera, stödja och driva olika typer av kommunikationsinsatser. Vi söker dig som med kommunikat...
 • Djurskyddshandläggare Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av djurskyddskontroll av lantbruksdjur. Inom djurskyddskontroll arbetar du i första hand med planerade normalkontroller, kontroll och handläggning av anmälningsärenden samt uppföljning av tidigare konstaterade brister. Det kan även bli aktuellt med kontroll av ...
 • Djurskyddshandläggare Arbetsuppgifterna består huvudsakligen av kontroll av djurskydd hos sällskapsdjur och häst. Inom djurskyddskontroll arbetar du i första hand med kontroll och handläggning av anmälningsärenden samt uppföljningar av tidigare konstaterade brister. Du ansvarar för hela ärendehanteringen såsom kontroll, ...
 • Fiskekonsulent Som vikarierande fiskerikonsulent kommer du att hantera de flesta ärendetyper på fiskefunktionen. Exempel på vanliga ärenden är initiering och hantering av fiskevårdsåtgärder och bidrag till dessa, beslut om utplantering av fisk, uppföljning av fiskbeståndens utveckling i länet, utveckling av fisket...