Strategi ska skydda värdefulla sötvattenmiljöer

Länsstyrelsen har för första gången antagit en strategi för skydd av naturvärden i sötvattensmiljöer - ett steg på vägen mot att nå miljömålet Levande sjöar och vattendrag. Strategin innebär bland annat att Länsstyrelsen, i sitt arbete med att bilda naturreservat vid sjöar och vattendrag, prioriterar Fylleån, Högvadsån och Smedjeån.
I Smedjeån finns värdefulla helhetsmiljöer. Foto: Länsstyrelsen

Dessa vattendrag har så höga naturvärden att de bedömts vara nationellt särskilt värdefulla av Naturvårdsverket. I Fylleån, Högvadsån och Smedjeån har sammanlagt 27 värdefulla naturmiljöer identifierats. Länsstyrelsens insatser ska i första hand inriktas på att skapa ett långsiktigt och ändamålsenligt skydd av dessa områden. De två mest värdefulla miljöerna är Sumpafallen i Högvadsån och området mellan Brogård och Tolarpsfallen i Fylleån.  

Det finns sedan tidigare strategier för skydd av skog och myrmark, men för sötvatten har det endast funnits en nationell strategi. Strategin är ett steg på vägen mot att nå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, och särskilt etappmålet om att minst 12 000 hektar sjöar och vattendrag ska skyddas i Sverige fram till år 2020.

Strategin för skydd av sötvatten ska, tillsammans med strategier för skydd av andra naturmiljöer, utgöra underlag för Länsstyrelsens arbete med områdesskydd. Strategin ska ses som ett dokument som långsiktigt ska vägleda Länsstyrelsens arbete.  

Strategin i dess helhet hittar du här >>

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens arbete med miljömålen >>