Stiftelser

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för de stiftelser som finns i länet och vi ansvarar för att registrera dem.

Vad är en stiftelse?

En stiftelse är en självständig förmögenhet som förvaltas för ett bestämt ändamål, och den bildas genom att pengarna avsätts i ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. En styrelse eller en förvaltare har ansvaret för att förvalta pengarna.

Lagen reglerar fyra olika stiftelseformer:

  • vanliga stiftelser
  • insamlingsstiftelser
  • kollektivavtalsstiftelser
  • pensions- och personalstiftelser.

Enligt kapitel 10 i stiftelselagen (SFS 1994:1220) ska alla stiftelser vara registrerade, förutom stiftelser som bara får användas till förmån för bestämda individer. Pensions- och personalstiftelser ska enligt tryggandelagen (SFS 1967:531) alltid anmälas för tillsyn till Länsstyrelsen som för ett register över dessa stiftelser. 

E-tjänster för registrerade stiftelser

För att underlätta för både stiftelser och handläggare har länsstyrelserna utvecklat gemensamma e-tjänster där alla registrerade stiftelser kan

  • lämna årsredovisningar och revisionsberättelser
  • ändra registrerade uppgifter för stiftelsen
  • anmäla en avgående respektive ny registertecknare för stiftelsen
  • komplettera ärenden
  • avregistrera en stiftelse.

På länsstyrelsernas gemensamma webbplats hittar du e-tjänsten för stiftelser. Här kan du läsa mer om E-tjänster för stiftelser.

Beställa registreringsbevis för stiftelse

Genom e-tjänsten kan du beställa ett registreringsbevis för en stiftelse. Tjänsten förutsätter att du kan skriva under med en e-legitimation och att du kan betala direkt online med kort. Du måste också veta i vilket län stiftelsen är registrerad. Varje registreringsbevis kostar 180 kronor från 1 april 2011.

Registrering av verkliga huvudmän

Den 1 augusti 2017 började lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän att gälla.  Lagen gäller bland annat stiftelser och innebär att den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, eller den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem, ska registreras hos Bolagsverket. Information om vad som ska registreras samt hur och när registrering ska ske finns på Bolagsverkets webbplats.

Söka bidrag ur stiftelse

Om du vill söka bidrag eller stipendier ur en stiftelse skickar du ansökan direkt till den aktuella stiftelsen.
Länsstyrelsen har en databas där du kan se vilka stiftelser som finns i Sverige, deras ändamål, kontaktpersoner med mera. Du kan också ta kontakt med den kommun eller församling där du bor och fråga om de har några stiftelser som kan ge bidrag eller stipendier för ditt behov. Länk till stiftelsedatabasen 

 Stiftelser med säte i Hallands län

Den 1 januari 2010 trädde vissa ändringar i stiftelselagen och stiftelseförordningen i kraft. Tillsyns- och registreringsverksamheten koncentrerades till sju län. Stiftelser med säte i Hallands län har numera Länsstyrelsen i Västra Götalands län som tillsyns- och registreringsmyndighet. Länsstyrelsen i Hallands län har således upphört att vara tillsynsmyndighet.

Länk till Västra Götalands information om stiftelser >>