Auktoriserade delgivningsföretag

Delgivningsföretag har möjlighet att ansöka hos Länsstyrelsen om auktorisation.

Auktoriserade delgivningsföretag står under Länsstyrelsens tillsyn. All personal hos ett auktoriserat delgivningsföretag måste vara godkänd. Personal som är godkänd har bland annat rätt att utföra stämningsmannadelgivning. 

Länsstyrelserna i Skåne, Norrbotten, Stockholm och Västra Götaland har i uppdrag att auktorisera och utöva tillsyn över delgivningsföretag.

Innehåll i ansökan för auktorisation

En ansökan ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om:

  1. Sökandens namn, person- eller organisationsnummer och adress samt, om sökanden är en juridisk person, motsvarande uppgifter om verkställande direktör eller annan som leder verksamheten samt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i delgivningsföretaget.
  2. Namn, person- eller organisationsnummer och adress för sådana ägare som har ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.
  3. Vilka personer som är anställda eller i övrigt verksamma i företaget och vilka av dessa som redan är godkända.
  4. Hur bolagets firma tecknas.
  5. Inom vilket eller vilka län som delgivningsföretaget avser att utföra delgivningsverksamhet.  

Till ansökan om auktorisation ska personerna som ansökan gäller bifoga:

  1. Personbevis.
  2. Konkursfrihetsbevis.
  3. Bevis om frihet från näringsförbud.
  4. Försäkran om att personen inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Ansökan ska också innehålla en redogörelse för hur företaget tänker bedriva delgivningsverksamheten och hur företaget ska se till att personalen har nödvändig utbildning.

Avgifter

Ansökan skickas till Länsstyrelsen i Västra Götaland län. Tillsammans med ansökan ska en avgift om 5 700 kronor betalas in till Länsstyrelsen för prövning av auktorisationen. Avgiften betalas in till Länsstyrelsens bankgirokonto: 5042-1312.

Ansökan skickas till:

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Rättsenheten
462 82 Vänersborg

Samtidigt med ansökan om auktorisation som delgivningsföretag ska en avgift på 700 kr per person i företaget betalas för prövning av godkännande för anställning i delgivningsföretag. Avgiften för godkännande av personal som sker vid annan tidpunkt än vid prövning av företagets auktorisation kostar 1 350 kr per person. Avgiften betalas till Länsstyrelsens bankgirokonto: 5042-1312.