Samråd enligt 12 kap. 6§ miljöbalken

För verksamheter och åtgärder som inte är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga enligt någon annan bestämmelse i miljöbalken gäller i vissa fall skyldighet att istället anmäla åtgärden för samråd.

Av miljöbalkens 12 kap. 6 § framgår att skyldighet att göra en samrådsanmälan gäller för den som ska bedriva en verksamhet eller utföra en åtgärd som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön på platsen.

Anmälan för samråd ska göras till Länsstyrelsen, utom i de fall då det rör sig om skogsbruksåtgärder, då anmälan i stället görs till Skogsstyrelsen. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras. Om en anmälan inte har gjorts har verksamhetsutövaren bevisbördan för att naturmiljön inte skadats.

Vad menas med naturmiljö?
Begreppet naturmiljö är mycket vidsträckt och innefattar berggrund, jordlager, luft, vatten, sjöbottnar och alla organismer både över och under mark- och vattenytorna. Begreppet inkluderar även landskapsbilden.

 

Samrådsplikten kan till exempel gälla:

 • Vägar och broar (anläggning, ändring, större underhållsåtgärder)
 • Husbehovstäkter
 • Ekonomi- och andra byggnader utanför område med detaljplan
 • Ledningsdragningar
 • Sprängning, borrning, schaktning och markavtäckning
 • Uppläggning av massor, utfyllnad av mark (syftet och föroreningsinnehåll diskuteras i första hand med kommunens miljönämnd). Länk till sidan om avfallsmassor
 • Rensning av vegetation i sjöar och vattendrag
 • Avverkning av träd längs vattendrag 
 • Organiserat friluftsliv
 • Tävlingar som berör känslig natur
 • Vandrings- och kanotleder 
 • Master 
 • Skyltar
 • Vindkraftverk under 50 m
 • Golfbanor, skidbackar, campingplatser och dyl.
 • Energiskogsodling
 • Avverkning av grova träd t.ex. i ängs- och betesmarker  

Om Du är osäker på om en verksamhet eller åtgärd i naturen behöver anmälas för samråd, kontakta gärna tillsynsmyndigheten. 

Vad ska ett samrådsärende innehålla?
Den som ska utföra verksamheten eller åtgärden ska inför ett samråd lämna in en samrådsanmälan till tillsynsmyndigheten. E-tjänst för ärenden, se länk till höger. 

Hur hanteras ärendet på Länsstyrelsen?
När ärendet kommer in kontrolleras så att alla uppgifter som behövs för att handlägga ärendet finns med. Om någon uppgift saknas begärs komplettering. Länsstyrelsen tittar på hur verksamheten kommer att påverka naturmiljön. Detta kan till exempel innebära att titta på om det finns några hotade eller hänsynskrävande arter, markförhållanden, om området är planerat att skyddas på något sätt, landskapsbilden med mera. Dessutom granskas ärendet utifrån kulturmiljöintressen (exempelvis fornlämningar). Om någon fornlämning berörs kommer ärendet att överlämnas till Kulturmiljöfunktionen för vidare handläggning enligt Lagen om fornminnen m.m.

Hur lång tid tar det?
Verksamheten eller åtgärden får inte påbörjas förrän tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten medgivit något annat. Inom den tiden ska tillsynsmyndigheten ta ställning till om samråd behövs och meddela eventuella föreläggande om försiktighetsåtgärder eller råd för verksamheten/åtgärden till den som gjort anmälan. Tillsynsmyndigheten kan förlänga denna tid om ärendet kräver det.

 

Mer om master

Mer om tävlingar och större friluftsarrangemang

Syftet med samrådet är att Länsstyrelsen ska kunna informera om kända natur- eller kulturvärden och ta ställning till om den planerade verksamheten är lämplig ur miljösynpunkt. Oftast sker samrådet i samförstånd med verksamhetsutövaren. Samrådet mynnar i ett skriftligt beslut med till exempel föreläggande om försiktighetsåtgärder från Länsstyrelsen. Finns allvarligare synpunkter kan Länsstyrelsen i ett beslut förelägga att anpassning av verksamheten ska ske samt, om det är nödvändigt från miljösynpunkt, även helt förbjuda verksamheten.

En anmälan för samråd enligt miljöbalkens 12 kap. 6 § inlämnas till Länsstyrelsen (blankett finns här). Anmälan skall vara skriftlig, ha underskrift och inkludera tydliga kartor med berört område markerat. Anmälan ska innehålla en utförlig beskrivning av den planerade verksamheten eller åtgärden. Anmälan skall bl.a. ge svar på följande frågor:

 • Vad är syftet med verksamheten/åtgärden?
 • Uppgifter om fastighetsägare och nyttjanderättshavare som berörs av verksamheten eller åtgärden.
 • Vilken typ av mark berörs? 
 • Vilka skadeförebyggande eller miljöförbättrande åtgärder planeras?
 • Har andra tillstånd sökts?
 • Andra uppgifter av betydelse.

Om den planerade verksamheten/åtgärden är särskilt omfattande, svårbedömd, berör särskilt känslig natur eller är av stort allmänt intresse kan en miljökonsekvensbeskrivning krävas.

Skriftligt beslut skickas till sökanden.