Tillsynsvägledning

Länsstyrelsen ansvarar inom länet för tillsynsvägledningen inom miljöbalkens tillämpningsområde.

Tillsynsvägledningen består av utvärdering, uppföljning och samordning av den operativa tillsynen samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna. Det kan handla om både skriftlig och muntlig vägledning till kommunerna. Skriftligt stöd kan omfatta information på webben eller genom e-postnätverk. Muntligt stöd ges bland annat via information på handläggarträffar, seminarier och genom telefonkontakter. Eftersom länsstyrelsen även är överklagningsinstans för kommunala beslut lämnas i första hand allmängiltig och generell information även i enskilda ärenden.

Länsstyrelsen har sammanställt en Tillsynsvägledningsplan för 2016-2018. Denna plan för tillsynsvägledning omfattar Länsstyrelsens tillsynsvägledning som den definieras i Förordning (2011:13) om miljötillsyn enligt miljöbalken samt den vägledning som Länsstyrelsen anser vara av särskild vikt för att uppnå länets regionala miljömål, eller för att underlätta arbetet med särskilt angelägna miljöproblem.