Vattenskyddsområden

Tillgång till rent och friskt dricksvatten är viktigt för oss alla. För att säkra dricksvattenkvaliteten behövs förebyggande arbete. För att skydda dricksvattentäkter kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster.
Vattenskyddsområde bild 1.

Ett bra råvatten från våra vattentäkter är viktigt för att vi ska kunna dricka ett gott och hälsosamt vatten. Det finns i princip tre olika typer av vattentäkter. Grundvattentäkter är vanligast, men ytvattentäkter, vatten som tas ur sjöar och vattendrag, är oftast större. Den tredje typen av vattentäkter är en kombination av yt- och grundvatten. För att våra större allmänna vattentäkters vatten ska fortsätta att vara av god kvalitet, bör de få ett formellt skydd genom inrättande av vattenskyddsområden, med skyddsföreskrifter med stöd av 7 kap. miljöbalken. Både kommunen och länsstyrelsen kan besluta om dessa skydd.

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel. Ibland kan även allmänheten beröras av skyddsföreskrifterna genom exempelvis förbud mot motorbåtstrafik på sjöar som är vattentäkter. Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av Miljöbalken. Du vet om du befinner dig inom vattenskyddsområde på de karaktäristiska skyltarna.

Vattenskyddsområde bild 2.

Mål och krav för skydd av vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer alternativt levererar mer än 10 m3/dygn skall skyddas. Den målsättningen finns bland annat i våra nationella miljömål ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet” samt i EU:s ramdirektiv för vatten.

Hur fastställs ett vattenskyddsområde?

Naturvårdsverket har gett ut Allmänna Råd (2003:16) och en handbok (handbok nr 2010:5) om hur ett vattenskyddsområde bör avgränsas med förslag på skyddsföreskrifter (bestämmelser). Länsstyrelsen eller kommunen fastställer vattenskyddsområden efter begäran från vattentäktens huvudman. Huvudmannen är den aktör som ansvarar för dricksvattenförsörjningen inom ett geografiskt område, vanligtvis kommuner, men ibland också bolag eller större samfälligheter. Ett skyddsområde skall utgöra ett bra skydd för vattentäkten, men får inte vara mer långtgående än nödvändigt. 

Olika bestämmelser inom skyddsområdet

Ett skyddsområde avgränsas och delas in i olika zoner beroende på vattnets rinntid till uttagspunkten. Strängast bestämmelser finns i zonen närmast vattenuttaget. För att kunna dela in skyddsområdet i zoner och ta fram lämpliga bestämmelser behöver man veta dels hur vattentäkten fungerar, dels ha kännedom om vilka risker som finns inom området. Vattentäktens huvudman skall genomföra nödvändiga utredningar innan skyddsområdet fastställs av en myndighet.

Information och beslut om vattenskyddsområden

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur) visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du få information om bland annat vattenskyddsområden.

I länets författningssamling hittar du alla beslut om vattenskyddsområden som fattats av Länsstyrelsen från 1999 och framåt. För att få tag i äldre föreskrifter behöver du kontakta oss på Länsstyrelsen.

Tillsyn av vattenskyddsföreskrifterna

Det är kommunerna i Halland som har tillsyn över fastställda skyddsföreskrifter. De verksamheter som ofta regleras i skyddsföreskrifter är verksamheter för vilka de kommunala nämnderna för miljö- och hälsoskyddsfrågor är tillsynsmyndighet. Mot bakgrund av denna normala prövnings- och tillsynsmyndighet och därtill kommunernas lokalkännedom anser Länsstyrelsen att det ofta är en fördel om kommunerna sköter tillsynen inom vattenskyddsområden.   Rätten att pröva dispenser från fastställda föreskrifter införs i det enskilda beslutet om vattenskyddsområde.

I samband med att ett vattenskyddsområde fastställs måste alltså prövningsinstans för dispenser hanteras. Prövningsinstans kan vara Länsstyrelsen eller den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Dispensrätten kan alltså inte föras in i beslutet om övertagande av tillsynsansvar för vattenskyddsområden inom kommunen.

 Se vattenskyddsområden på karta

 Föreskrifter om vattenskyddsområden