LOVA

Vi välkomnar nya kreativa idéer till projekt! Sista datum för nästa ansökningsomgång är 1 februari 2018.
Spolplatta

Länsstyrelsen förlänger tiden för sista ansökan till LOVA, nytt datum är 1 februari 2018.

Ny LOVA-förordning

Anledningen är att nu finns det en ny LOVA-förordning som innebär en förstärkning av övergödningsarbetet från och med 2018.
Nu går det att söka, i vissa fall upp till 90 procent i statliga bidrag för åtgärder som minskar övergödningen. Bredden för vilka projekt som kan få stöd har dessutom ökat.

Nu kan åtgärder som rör övergödning, miljögifter kopplade till fritidsbåtar, omhändertagande av förlorade fiskeredskap samt olika restaureringsåtgärder genomföras med LOVA-bidrag. Men övergödningsinsatser kommer fortsatt att vara det högst prioriterade området. Vi välkomnar nya innovativa projekt!

För specifik information kontakta oss på Länsstyrelsen eller gå in på Havs- och vattenmyndighetens webb och läs om bidraget. Här finns även en projektkatalog där du kan se vilka andra projekt som genomförts i Sverige. Ett sätt att hitta idéer till egna projekt.

Välkommen att söka!

Vilka kan söka?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa kan söka bidrag.

Det här kan du inte få stöd för:
Observera att stöd inte kan ges för åtgärder som redan har påbörjats. Stöd kan inte heller utgå till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra, eller om man har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning.  Bidrag till traditionella avloppsanläggningar eller till ledningssystem för inkoppling på kommunalt avlopp kommer inte att medges, med undantag för om det genom länsstyrelsens prövning fastställts att kommunen inte har skyldighet att med hänvisning till vattentjänstlagen åtgärda problemet.

Behövs det tillstånd?
Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Exempelvis anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

Ansökan
Blanketter och anvisningar för ansökan och slutrapportering  finner du via länken till havs hemsida  i webbsidans högerkolumn. Förordningen (2009:381) om stöd till LOVA hittar du via länken till höger.

Skicka din ansökan till:
halland@lansstyrelsen.se

 

På Havs- och vattenmyndighetens webbsida hittar du blankett och anvisningar för hur du ska skriva din ansökan och göra slutredovisning.

Havs- och vattenmyndigheten »

 LOVA-projektet

LOVA-logga