LOVA

För att minska näringsbelastningen till Västerhavet välkomnar vi nya kreativa idéer till projekt! Sista datum för nästa ansökningsomgång är 1 januari 2018.
Spolplatta

Länsstyrelsen tackar för de bidrag som inkommit 2017. Alla ansökningar som kommit in har tilldelats eller kommer att tilldelas medel. Årligen har Länsstyrelsen sista åren haft cirka fyra miljoner att fördela till inkomna LOVA-projekt. I år inkom ansökningar som tillsammans med pågående projekt upptar en budget på cirka 2 miljoner kronor.

Följande projekt har fått medel 2017:

  • Bräddning från avloppsnätet i Busör, bedömning av recipientpåverkan (Halmstads kommun)
  • Surrogatparametrar- en kostnadseffektiv metod att följa upp små avloppsanläggningars funktion i Hallands län (Kungsbacka och Falkenbergs kommun)
  • Mikrofloran i små avlopp- hur påverkar den uppkomsten av slam? (Kungsbacka kommun)
  • Strukturkalkning för minskat näringsläckage i Halland(Hushållningssällskapet)
  • Test av maskinellt upptag av tång och alger på grunda havsstränder (Halmstads kommun i samarbete med Högskolan i Halmstad).
  • Varbergs kommun har en ansökan om VA-plan som är under handläggning.

LOVA-bidrag får ges till vattenvårdsprojekt som avser:

  1. framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Östersjön eller Västerhavet,

  2. åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön, eller

  3. uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2.

LOVA-förordningen har den 1 oktober 2014 ändrats så att LOVA-medel inte längre kan beviljas till mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar.   

LOVA-bidragets syfte är att genom kostnadseffektiva åtgärder på lokal nivå minska belastningen av fosfor och kväve men även miljögifter till havet för att förbättra havsmiljön. Stora mängder näringsämnen transporteras till havet från exempelvis skogs- och jordbruksområden och dåligt renade avlopp. Näringstillförseln till havet har sedan början av 1900-talet mångdubblats. LOVA-stödet har ett uttalat fokus på havet men stöd beviljas även för åtgärder på land där utsläpp hamnar i vattendragen som mynnar i havet.

Vilka kan söka och hur mycket bidrag går att erhålla?

Kommuner, ideella sammanslutningar eller kombinationer av dessa kan söka bidrag. Medel ges för maximalt 50 procent av projektkostnaden och kräver motfinansiering av sökanden.

Det här kan du inte få stöd för:
Observera att stöd inte kan ges för åtgärder som redan har påbörjats. Stöd kan inte heller utgå till åtgärder som man enligt lag eller annan författning är skyldig att genomföra, eller om man har fått stöd för åtgärden enligt någon annan författning.  Bidrag till traditionella avloppsanläggningar eller till ledningssystem för inkoppling på kommunalt avlopp kommer inte att medges, med undantag för om det genom länsstyrelsens prövning fastställts att kommunen inte har skyldighet att med hänvisning till vattentjänstlagen åtgärda problemet.

Behövs det tillstånd?
Tänk på att ni kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan enligt annan lagstiftning innan ni påbörjar de planerade åtgärderna. Exempelvis anmälan om vattenverksamhet, strandskyddsdispens, tillstånd inom naturreservat, bygglov, marklov, servitut med mera.

Ansökan
Blanketter och anvisningar för ansökan och slutrapportering  finner du via länken till havs hemsida  i webbsidans högerkolumn. Förordningen (2009:381) om stöd till LOVA hittar du via länken till höger.

Skicka din ansökan till:
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad

Samt digitalt till:
halland@lansstyrelsen.se

 

På Havs- och vattenmyndighetens webbsida hittar du blankett och anvisningar för hur du ska skriva din ansökan och göra slutredovisning.

Havs- och vattenmyndigheten »

 LOVA-projektet

LOVA-logga