Regional miljöövervakning i Halland

På dessa sidor presenteras den miljöövervakning som bedrivs i Halland. Presentationen koncentreras på den regionala övervakningen, men även nationella och i viss mån lokala insatser beskrivs. Utöver beskrivningar av de olika delprogrammen görs i en del fall även mera ingående redovisningar av resultaten. Flertalet rapporter och artiklar som tas fram inom övervakningen finns för nedladdning och för vissa delprogram eller undersökningar finns länkar till rådata.

Varför?
Miljöövervakningen behövs för att vi ska veta om de miljökvalitetsmål som satts upp verkligen uppfylls. En annan viktig uppgift för miljöövervakningen är att avslöja nya, hittills okända miljöstörningar. Också det internationella samarbetet på miljöområdet innefattar numera krav på övervakning av miljötillståndet. För Sveriges del har dessa krav skärpts betydligt genom olika EU-direktiv som t.ex. ramdirektivet för vatten.

Hur?
Den statligt finansierade miljöövervakningen är indelad i tio olika programområden. Miljöövervakningsprogrammet är vidare uppdelat i en nationell och en regional del. Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har ansvaret för planering och drift av den nationella miljöövervakningen. Naturvårdsverket har också ett särskilt samordningsansvar för den regionala miljöövervakningen, som i övrigt drivs av länsstyrelserna.

På uppdrag av Naturvårdsverket reviderades programmet för den regionala miljöövervakningen i länet under 2013-2014. Efter dialog med och godkännande av Naturvårdsverket fastställdes programmet i oktober 2014 genom beslut av länsledningen. Programmet, som gäller för perioden 2015-2020, kan laddas ner från miljöövervakningens rapportsida.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
Enheten för naturvård och miljöövervakning
301 86  HALMSTAD

Telefon: 010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Våra medarbetare