Uppföljning av miljömålen

Länsstyrelserna har gemensamt utvecklat ett Regionalt UppföljningsSystem för miljömålen, RUS.

Miljökvalitetsmålen följs upp årligen, både på nationell och regional nivå. På Miljömålsportalen www.miljomal.se redovisas all uppföljning.

Här hittar man även indikatorer, som används till stöd för uppföljningen, samt information om vilket eller vilka miljömål de följer upp.

Kontakta oss

Miljömålssekretariatet på Länsstyrelsen:

Jennie Thronée
010-22 43 365

Helena Westberg
010-22 43 411