Uppföljning av miljömålen

Länsstyrelserna har gemensamt utvecklat ett Regionalt UppföljningsSystem för miljömålen, RUS.

Miljökvalitetsmålen följs upp årligen, både på nationell och regional nivå. På Miljömålsportalen www.miljomal.se redovisas all uppföljning.

Här hittar man även indikatorer, som används till stöd för uppföljningen, samt information om vilket eller vilka miljömål de följer upp.

Mellan åren 2004 och 2011 publicerades de årliga regionala uppföljningsrapporterna Hur mår Halland? Dessa finns tillgängliga för nedladdning under Publikationer. 

Kontakta oss

Miljömålssekretariatet på Länsstyrelsen:

Marie-Helene Bergstrand 
010-22 43 213

Jennie Thronée
010-22 43 365