Regionala åtgärder för miljömålen

Sedan 2011 finns ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Genomförandet av åtgärderna har följts upp vid två tillfällen - 2012 och 2015.

Uppföljningen tillsammans med arbetet med att utveckla fler åtgärder har resulterat i att vi i juni 2016 har ett uppdaterat regionalt åtgärdsprogram för miljömålen.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att samla och beskriva åtgärder som är av regional karaktär. Med det menar vi åtgärder som antingen bör genomföras av en regional aktör eller som bör göras i samverkan mellan flera aktörer i länet, t ex flera kommuner i samverkan.

I sammanställningen finns ett 30-tal åtgärder, som dock inte är heltäckande på alla miljöområden. Arbete pågår därför kontinuerligt, dels med att följa upp de befintliga åtgärderna samt analysera nyttan av dem, och dels med att utveckla nya åtgärder som gör programmet mer heltäckande. 

Den senaste versionen av åtgärdsprogrammet hittar du i rutan till höger. Äldre versioner hittar du under rubriken Publikationer. Har du frågor om åtgärdsarbetet är du välkommen att ta kontakt med miljömålssekretariatet.

 

Workshop 15 nov 2010

Kontakta oss

Miljömålssekretariatet på Länsstyrelsen:

Jennie Thronée
010-22 43 365

Helena Westberg
010-22 43 411

 Sammanställning av regionala åtgärder för miljömålen

 Regionalt åtgärdsprogram för Hallands län 2016.pdf

Här är Hallands uppdaterade regionala åtgärdsprogram för miljömålen!

De förändringar som har gjorts är dels att genomförda och avslutade åtgärder tagits bort och dels att en handfull nya åtgärder inom området Giftfri miljö lagts till. Flera av de nya åtgärderna har fokus på barn, som är en särskilt känslig grupp när det handlar om kemikalier.

Arbetet med att utveckla fler regionala åtgärder pågår kontinuerligt. Nedan finns projektförslag från workshop Fossilfri fordonsflotta våren 2014.

Sammanställning projektförslag fossilfri fordonsflotta