Personligt ombud

Ett personligt ombud kan hjälpa till med att samordna insatser som behövs för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv.
Händer som håller i blomma

Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att fördela statsbidrag till kommunerna för delfinansiering av verksamheten med personligt ombud. Regeringens beslut innebär att verksamheten ska grundas på kommunalt ansvar och huvudmannaskap.

Stöd av personligt ombud kan sökas av den enskilde själv eller av annan person i samråd med sökande i sin hemkommun. I Halland finns verksamhet för personligt ombud i Kungsbacka-, Varbergs-, Falkenbergs-, Halmstads- och Laholms kommuner.

Personligt ombud i Kungsbacka >>

Personligt ombud i Varberg >>

Personligt ombud i Falkenberg >>

Personligt ombud i Halmstad >>

Personligt ombud i Laholm >>

Verksamheten med personligt ombud har syftet att förbättra livsvillkoren och öka delaktigheten i samhället för personer över 18 år med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning, en funktionsnedsättning som för individen innebär väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och ett komplext behov av vård, stöd och service.

Det personliga ombudet arbetar inte med myndighetsutövning, eller vård- och behandlingsinsatser utan arbetar utifrån den enskildes behov och önskemål. Ombudet kan bistå klienten i kontakt med myndigheter, hjälpa till att samordna insatser som behövs för att ge personer med psykisk funktionsnedsättning ökad livskvalitet och ett självständigare liv. Ombuden verkar också för att den enskilde ska få tillgång till rehabilitering, arbete eller meningsfull sysselsättning.