Mänskliga rättigheter

Länsstyrelsens personal ska ha goda kunskaper om de mänskliga rättigheterna.

Målet är att arbetet för lika rättigheter och möjligheter ska genomsyra länsstyrelsernas organisationer och verksamhet. Arbetet utgår från diskrimineringslagen och den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Diskrimineringslagen

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera människor utifrån deras kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck.

Den nya diskrimineringslagen beslutades 2009 och omfattar fler områden jämfört med den tidigare lagstiftningen. Med den har det blivit lättare att bekämpa diskriminering mer effektivt. Samtidigt som lagen trädde ikraft bildades en gemensam ombudsmannamyndighet, Diskrimineringsombudsmannen. Den ersätter de tidigare fyra ombudsmännen mot diskriminering (handikappombudsmannen HO, jämställdhetsombudsmannen JämO, ombudsmannen mot etnisk diskriminering DO och ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning HomO).

Nationell strategi för arbetet med mänskliga rättigheter

I oktober 2016 presenterade regeringen en strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. I skrivelsen redogör regeringen för sin strategi och lämnar en lägesrapport om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.

Strategin tar sin utgångspunkt i det nya målet för politiken för mänskliga rättigheter som riksdagen antagit, nämligen att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Här kan du läsa strategin i sin helhet.

Webbutbildning om mänskliga rättigheter

Uppsala universitet  har på uppdrag av regeringen och i samverkan med Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram en webbaserad introduktionsutbildning till mänskliga rättigheter – för dig som verkar i offentlig sektor.

Det övergripande syftet är att utbildningen ska bidra till en gemensam terminologi och ökad kunskap om de mänskliga rättigheterna och deras innebörd för att offentligt anställda ska känna igen situationer där rättighetsfrågor aktualiseras inom den egna yrkesutövningen.

Genom utbildningen får du kunskap om varför mänskliga rättigheter är grundläggande i all offentlig verksamhet, vad mänskliga rättigheter innebär och hur de kan respekteras, skyddas och främjas i den dagliga verksamheten. Utbildningen är kostnadsfri. Det enda du behöver göra är att registrera dig med organisation, namn och epost. Länk till webbutbildningen.

Länk till webbutbildingen 

 Lika rättigheter och möjligheter - oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

regnbågsflagga 

Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter.

Arbetet med att säkerställa hbt-personers rättigheter i Sverige sker genom en rad olika insatser inom olika delar av samhället. Trots detta drabbas fortfarande hbt-personer av diskriminering och andra kränkningar i det svenska samhället.

Detta är oacceptabelt och arbetet för lika rättigheter och möjligheter för hbt-personer är därför en viktig fråga för regeringen.

Läs mer på regeringens webbplats om mänskliga rättigheter >>

För information om arbetet för hbtq-personers rättigheter i Halland samt information om Pride 2017 i Halland gå in på RFSL Hallands webbplats.