Offentlig livsmedelskontroll i Halland

Offentlig kontroll innebär att en myndighet kontrollerar att företaget uppfyller lagstiftningens krav i sin verksamhet. Om ett företag inte uppfyller lagstiftningens krav ska myndigheten vidta de åtgärder som krävs för att företagaren ska rätta till bristen. Åtgärden ska stå i proportion till bristen.  

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen har flera olika uppgifter inom livsmedelsområdet.

  • Vi samordnar och utför revisioner av den kommunala livsmedelskontrollen.
  • Hanterar överklaganden av kommunernas livsmedelsbeslut.
  • Utför kontroller av livsmedel i primärproduktionen.
  • Vid större matförgiftningsutbrott kan samverkan ske med kommunerna och sjukvården.

Samordning av den lokala livsmedelskontrollen

Länsstyrelsen anordnar två gånger per år informations- och samordningsträffar för kommunernas livsmedelsinspektörer för att informera om nyheter samt att kommunerna kan ta upp ämnen för diskussion. Vid träffarna medverkar också representanter från Livsmedelsverket. 

Revisioner av kommunernas livsmedelskontroll

Länsstyrelsen utför kommunrevisioner. Vid revisionerna kontrollerar Länsstyrelsen bland annat att kommunen har tillräckliga resurser för livsmedelskontrollen, att personalen har rätt kompetens, att verksamheten är planlagd och riskbaserad samt att kommunen tar ut avgifter för sin kontroll. Länsstyrelsen rapporterar sedan resultaten från revisionerna till Livsmedelsverket.

Överklagningsinstans

Länsstyrelsen är överklagningsinstans för kommunernas beslut som rör livsmedelskontroll. Ärendena kan gälla allt från beslut om årliga avgifter, fastställande av provtagningsprogram för dricksvatten, till olika typer av krav som kommunerna ställt på livsmedelsföretagarna.

Kontroll av livsmedel i primärproduktionen

Sedan den 1 januari 2009 är Länsstyrelsen ansvarig myndighet för kontrollen av livsmedel i primärproduktionen, det vill säga den livsmedelsproduktion som sker i det första steget i livsmedelskedjan, på gårdsnivå och för livsmedel som hämtas från naturen. De livsmedelsföretagare som bedriver primärproduktion av livsmedel ska anmäla sina anläggningar till Länsstyrelsen.  

Utredning av matförgiftningar och smitta via livsmedel

Länsveterinären samarbetar med kommunerna och landstingets smittskyddsläkare i utredningar där livsmedel misstänks ha orsakat sjukdom hos människor. Om man misstänker att man blivit matförgiftad ska man vända sig till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande för att anmäla vad som hänt. Kommunens ansvar Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder kontrollerar anläggningar såsom restauranger, livsmedelsbutiker, skolor och andra som hanterar livsmedel yrkesmässigt.

Livsmedelsverkets ansvar

Livsmedelsverket kontrollerar omkring 600 större anläggningar, till exempel slakterier och större mejerier. Livsmedelsverkets uppgifter är att leda och samordna kommunernas kontroll. Det sker främst i form av vägledningar, utbildningar, gemensamma projekt och annan information.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Halland
Veterinärenheten
301 86  HALMSTAD

Tel:  010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se

Våra medarbetare