Primärproduktion av livsmedel

Den som bedriver livsmedelsverksamhet inom primärproduktionen är skyldig att anmäla sin verksamhet till Länsstyrelsen för registrering.

Sedan den 1 januari 2009 sköter Länsstyrelsen kontrollen av livsmedel i primärproduktionen. Med primärproduktion av livsmedel menas odling och skörd av livsmedel på gårdsnivå och från naturen, det vill säga den produktion som är det första steget i livsmedelskedjan. 

Anmälan om registrering

Alla som bedriver livsmedelsverksamhet inom primärproduktionen ska anmäla sin livsmedelsanläggning hos Länsstyrelsen. Undantagna är endast de som producerar primärprodukter för eget bruk och de som enbart levererar små mängder primärprodukter direkt till konsumenten eller till den lokala detaljhandeln.
Det är livsmedelsproducentens ansvar att själv anmäla sin verksamhet för registrering.

Vad händer när jag registrerar min verksamhet?

Länsstyrelsen gör först bedömning om din verksamhet ska registreras. Ett meddelande skickas till dig om din verksamhet har registrerats eller om verksamheten inte omfattades av kravet på registrering.
Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i blanketten så att vi kan göra en korrekt registrering av din verksamhet. Om du bedriver flera verksamheter är det viktigt att du fyller i vilken som är den huvudsakliga verksamheten och omfattningen av den. Registreringen hos Länsstyrelsen är kostnadsfri.
Utifrån de uppgifter som du lämnar i anmälan kommer vi i samband med registreringen att riskklassificera din anläggning. Detta i enlighet med Livsmedelsverkets Vägledning om riskklassificering av livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen.

Undantag för registrering

Primärproducenter som enbart levererar små mängder primärprodukter direkt till konsument eller till lokal detaljhandel som levererar direkt till konsument, är undantagna från kravet på registrering. Vad som bedöms som små mängder finner ni på Livsmedelsverkets webbplats.
I Livsmedelsverkets vägledning ”Jägarens direkta leveranser av små mängder vilt och kött av vilt beskrivs dock redan nu vilka mängder som gäller för primärprodukter av vilt.
I Livsmedelsverkets vägledning ”Honung och producenters leveranser av små mängder honung” beskrivs vilka mängder som gäller för honung.
Den som, utan att omfattas av kravet på registrering, släpper ut livsmedel på marknaden ska följa livsmedelslagstiftningen och ansvarar för att livsmedlen är säkra. Den som producerar livsmedel för konsumtion inom privathushållet omfattas inte alls av livsmedelslagstiftningen, och därmed inte heller av kraven på registrering.

Exempel på primärproduktion och primärprodukter

  • odling, skörd och tvättning av grönsaker, kryddväxter, frukt- och bärodling
  • skörd och torkning av spannmål 
  • uppfödning av livsmedelsproducerande djur före slakt  
  • fiske
  • odling och insamling levande fiskeriprodukter, till exempel havs- och insjöfisk, kräftor, musslor, ostron och sniglar, inklusive slakt och rensning av fisk
  • jakt av frilevande och hägnat vilt inklusive avlivning, urtagning och transport till en vilthanteringsanläggning
  • plockning av vilda bär och svamp
  • mjölkning och förvaring av mjölk på gården
  • produktion, hantering och förvaring av ägg på gården
  • biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen

...och därmed sammanhängande verksamhet, inklusive lagring och transport.

 

Förädling av primärprodukter

Förädling av primärprodukter på gården, till exempel osttillverkning, musttillverkning, kräftkokning eller rökning av fisk, är däremot inte primärproduktion. För kontrollen av förädlingssteget av livsmedelskedjan ansvarar kommunerna, och i vissa fall Livsmedelsverket.

Länsstyrelsens kontroll

Vi genomför kontroller av livsmedel inom primärproduktionen och prioriterar områden där kontrollen gör störst nytta. Producenter som har en väl fungerande egenkontroll och som följer branschens riktlinjer kan därför få färre inspektioner.

Kontrollen omfattar både den ordinarie kontrollen enligt livsmedelslagstiftningen och kontroll av de så kallade tvärvillkoren. Kontrollerna är riskbaserade. Det vill säga kontrollerna riktas dit de gör störst nytta. De förebyggande åtgärder som producenten gör i sin produktion och för att säkerställa spårbarheten är viktiga insatser för att begränsa riskerna i livsmedelskedjan.

Kontrollen av primärproduktion är kostnadsfri. Om det krävs extra kontroller på grund av befogade anmälningar eller uppföljning av påpekade brister kommer Länsstyrelsen däremot att ta ut en avgift.