Skydd mot olyckor

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över kommunernas ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor och har direkt räddningstjänstansvar vid utsläpp från kärnteknisk anläggning.

Tillsynsansvaret innebär att Länsstyrelsen skall bedöma om kommunerna lever upp till de nationella målen samt de verksamhetsmål som framgår av "Lag (2003:778) om skydd mot olyckor" och som anges i kommunens handlingsprogram.

Länsstyrelsen ger också stöd till kommunerna i form av tillsynsvägledning, informations- och utbildningstillfällen samt genom att verka för mellankommunal samverkan och nätverksbildande. Riksdagen har fastställt följande nationella mål för räddningstjänstverksamheten:

  • Bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor syftar till att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
  • Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Enligt lagen skall länsstyrelsen:

  • Genom rådgivning och information stödja kommunerna i deras verksamhet.
  • Efter samråd med kommunerna besluta vilka anläggningar som skall anses bedriva farlig verksamhet och där särskilda krav skall ställas på ägaren eller den som utövar verksamheten vad gäller beredskap med personal och egendom och andra nödvändiga åtgärder.
  • Ansvara för räddningstjänsten vid utsläpp av radioaktiva ämnen från Ringhals kärnkraftverk i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten eller då överhängande fara för sådana utsläpp föreligger. Se vidare Kärnkraftberedskapen.
  • Utöva tillsyn över den kommunala räddningstjänsten i länet.

Om det fordras omfattande räddningsinsatser får regeringen föreskriva eller besluta att en länsstyrelse eller annan statlig myndighet får ta över ansvaret för räddningstjänsten i en eller flera kommuner.