Regional samverkanskurs RSK

Länsstyrelsen genomför tillsammans med Polismyndigheten i Hallands län, Region Halland, kommuner och övriga aktörer Regional samverkanskurs (RSK). RSK är uppdelad i två kurser, RSK Operativ och RSK Strategisk. Kurserna är öppna för alla aktörer som har en roll i samhällets krishantering.
Regional samverkan vid kris

Sverige har ett krishanteringssystem där statliga och kommunala myndigheter och andra samhällsviktiga funktioner ska vara förberedda för att kunna ta sitt ansvar som områdes- och sektorsansvariga myndigheter före, under och efter en händelse. Enligt ansvarsprincipen har man också en skyldighet att samverka med andra aktörer och ta ett ansvar för helheten. Förväntningarna på de ansvariga att arbeta effektivt och samordnat är stort. I Halland har det sedan 18 år tillbaka bedrivits RSK, erfarenheterna visar att det finns ett stort behov av utbildning för att öka kunskapen och förståelsen för samverkan vid olyckor och samhällsstörande händelser (kriser).

En viktig aspekt är att överbrygga kulturskillnader mellan olika organisationer och dess olika roller. Den regionala strategin för samverkan vid stora olyckor och kriser i Hallands län uttrycker en gemensam vilja att skapa ett helhetsperspektiv på stora olyckor och kriser.  

RSK Operativ
Lägger fokus på att utveckla förmågan att se olyckan/händelsen, hantering och insatsagerande utifrån de behov som uppstått och viss förståelse för samhällsstörningen (krisen).  

RSK Strategisk
Lägger fokus på att utveckla förmåga att se samhällsstörningen (krisen), hanteringen och agerandet utifrån de behov som uppstår över hela samhället.  

Syfte/mål  
De båda kursernas övergripande syfte/mål är att deltagarna efter kursen kan bidra till utveckling och ökad förmåga av samverkan i samhällets kris- och olyckshantering i Hallands län. Deltagarna ska också få ökad förmåga att planera, leda och samordna insatser vid stora olyckor och kriser.

Delmål RSK Operativ
Deltagaren ska genom aktivt deltagande:

 • föra utvecklande samtal om samverkan och ledning vid stor olycka
 • analysera egen och övrigas roller i samband med en stor olycka
 • få ökad förståelse för egen och andra organisationers roll och agerande och hur det påverkar helheten i hanteringen av en stor olycka
 • öka förmågan att lösa sin uppgift genom att förstå sin egen, sin egen organisation och andra organisationers roll i ett större sammanhang       
 • få ökad förståelse för kommunikativa aspekter i samband med stor olycka  
 • få ökat kontaktnät i länet  
 • få möjlighet att träna sig i samverkan genom spel/diskussionsövningar      
 • gemensamt diskutera begreppet samverkan för att nå samsyn på vad samverkan innebär i Hallands län identifiera ansvar och beroenden vid en stor olyckan     
 • öka den personliga och organisatoriska samverkan

Målgruppen för RSK Operativ 
Personal som behöver en bredare kunskap om olika organisationer och de samlade räddningstjänstresurser som finns att tillgå vid en större händelse. Personal som i sitt arbete har behov av att kunna leda och/eller samverka vid större räddningstjänstinsatser i länet.  

Målgruppen utgörs av personal som operativt arbetar med att hantera olyckor och kriser. Exempelvis polisinsatschef, vakthavande och biträdande chef (VB+ BVB), räddningstjänstens insats- och styrkeledare samt brandmän med specialistkompetens, sjukvårdsledare, medicinskt ansvarig och sjukvårdsgrupp. Inom samtliga offentliga förvaltningar, exempelvis kommuner, regionen och polisen är målgruppen kommunikatörer, TiB eller liknande funktioner som anses lämpliga.
Beakta särskilt jämställdhetsperspektivet vid uttagningen. 

Mer information & anmälan om RSK Operativ hittar du i Länsstyrelsens kalender.

Regional samverkan vid kris

Delmål RSK Strategisk
Deltagare ska genom aktivt deltagande:   ·        

 • föra utvecklande samtal om ledning och samverkan vid samhällsstörande händelser (kriser)
 • få ökad förståelse för regional ledning och samverkan i enlighet med den regionala strategin för samverkan
 • få ökad förståelse för omfattning och ansvar enligt geografiskt områdesansvar samt verksamhetsansvar
 • få ökad förståelse för kommunikativa aspekter i samband större olyckor/händelser och samhällstörningar (kriser)
 • delta i samverkanskonferens och samverkansforum i enlighet med den regionala strategin för samverkan ges möjlighet att träna sig i samverkan genom spel/diskussionsövningar   
 • gemensamt diskutera begreppet samverkan för att nå samsyn på vad samverkan innebär i Hallands län

Målgruppen för RSK Strategisk
Personal som behöver en bredare kunskap om andra organisationer och de samlade samhälleliga resurserna vid stora olyckor och kriser som kan leda till samhällsstörning i Hallands län. Personal som i sitt arbete har behov av att kunna leda och/eller samverka på kommunal/regional nivå.  Exempelvis deltagare i Polisens fasta staber, kommunala krisledningsstaber eller förvaltningar, räddningstjänstens räddningsledare och staber, regionens regionala och lokala krisledningar. Likaså ingår SVESO-företagens krisledning samt företag som identifierats i CBRN-projektet, Sjöräddning, El- och telebolagen, Transportstyrelsen (övriga myndigheter). En viktig målgrupp är privata företag/aktörer som kan ha en roll i krishantering.
Beakta särskilt jämställdhetsperspektivet vid uttagningen.

Mer information & anmälan om RSK Strategisk och anmälan hittar du i Länsstyrelsens kalender.