Regionala rådet

Förutsättningen för att kunna minska riskerna i samhället och för att kunna samordna och samverka under en kris är bland annat en god kännedom om vad som kan hända och vilka konsekvenser som då kan uppstå. Detta kan bara åstadkommas genom att alla aktörer samverkar med varandra och delger varandra sina kunskaper.
samverkan

Länsstyrelsen kallar till möte med regionala rådet för samhällsskydd och beredskap i Hallands län. Det övergripande syftet med regionala rådet är att öka krishanteringsförmågan samt minska riskerna med sårbarheter i länet. Vidare syftar rådet till att skapa ett forum för utveckling av samverkan och samordning av all verksamhet som kan komma att beröras före, under och efter en kris i Hallands län. 

Genom samverkan skapas personliga relationer mellan de som arbetar med krishanteringsfrågor inom alla de olika organisationer - myndigheter och företag - som kan bli berörda under en kris. Ett antal nätverk har bildats för att öka förutsättningarna för en god samverkan.

Regionala rådet består även av ett arbetsutskott som består av representanter från Länsstyrelsen i Halland, Region Halland, länets kommuner och räddningstjänster samt Polismyndigheten. Det finns även en styrgrupp som består av Länsrådet och Beredskapsdirektören från Länsstyrelsen, Kommuncheferna, Länspolismästaren, Regiondirektör från Region Halland och Chefen för MRV (MilitärRegionVäst).

Läs mer om Regionala rådet i följande dokument: 

Regionala rådet i Hallands län