Regional samordningsfunktion (RSF)

RSF i Hallands län är ett nätverk för CBRNE-frågor i länet med representanter från Länsstyrelsen, Militärregion Väst, Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddsam Halland, Polismyndigheten och Region Halland.

Bakgrund

I den årliga regionala risk- och sårbarhetsanalysen för Hallands län framgår att faran för utsläpp av farliga ämnen är ett dominerande inslag i länets riskbild och att en incident med utsläpp av ett farligt ämne skulle kunna utgöra en svår påfrestning på samhället. Länsstyrelsen har under 2011-2014 drivit projekt för att öka förståelsen och förmågan att hantera händelser med farliga ämnen (CBRN) i Hallands län.

Projektet finansierades av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Nätverket bildades 2012.

Deltagare 

Det fortsatta arbetet med CBRNE-frågor drivs av RSF, som träffas ett par gånger per år och där deltar:

  • Catrin Käldman, Länsstyrelsen i Hallands län
  • Kenneth Mattson, Länsstyrelsen i Hallands län
  • Jouko Westin, MRV
  • Gerhard Ittner, MRV
  • Daniel Gillesén, Räddningstjänsten Storgöteborg
  • Arvid Samuelsson, MSB/Räddningstjänsten Halmstad
  • Fredrik Arvidsson, Polismyndigheten i Hallands län
  • Ingela Karlsson, Region Halland

Pågående åtgärder

Samverkan vid CBRNE-händelse

Konceptet för utbildningen Samverkan vid CBRNE-händelse har tagits fram av Katastrofmedicinskt centrum (KMC) i Linköping. Nu kommer utbildningen att genomföras i Halland under 2016-2018. Inbjudan för 2017 har skickats ut till berörda.

Genomförda åtgärder 

Underlag för gemensam syn på risk- och sårbarhet, ansvarsfördelning och förmåga

Rapporten ”Riskanalys av farligt gods i Hallands län” togs fram 2011 av COWI AB i samarbete med länsstyrelsen och representanter från kommunerna. Rapporten innehåller bland annat riktlinjer för samhällsplanering vid farligt godsled. Från och med 1 januari 2012 hänvisar Länsstyrelsen till dessa riktlinjer i planärenden.

Rapporten finns på länsstyrelsens webbplats för Publikationer.

Utbildningsdag om händelser med biologiska ämnen

Utbildningen genomfördes den 2 2012. Se en sammanfattning av dagen här.  

Utbildningsdag om riktlinjer för samhällsplanering vid farligt godsled

Utbildningen genomfördes 2012. Se en sammanfattning av dagen här.

Övning Markus

En regional samverkansövning genomfördes 2013. Övningen syftade till att skapa förståelse för en regional händelse med ett biologiskt ämne och dess konsekvenser genom dialog mellan deltagarna. Utvärderingsrapporten kan läsas här.

Personsanering i Hallands län

En rutinbeskrivning för personsanering på skadeplats i Hallands län har tagits fram av representanterna i RSF. Rapporten kan läsas här.

CBRNE-dag och övning Lisbeth

2013 genomfördes en CBRNE-dag med förevisning av teknisk utrustning och kunskapsresurser i länet. Även en skadeplatsövning för räddningstjänst, polis och ambulanssjukvård genomfördes.

Övning Malte

En regional samverkansövning genomfördes 2013. Övningen syftade till att skapa förståelse för en regional händelse med ett kemiskt ämne och dess konsekvenser genom dialog mellan deltagarna.

Utvärderingsrapporten för CBRNE-dag, övning Lisbeth och Malte kan läsas här.

Arbetsgrupp CBRNE inom Sydlänssamverkan

Samverkan i CBRNE-frågor sker även i en arbetsgrupp inom. Under 2015 genomfördes projektet "Kunskapsutbyte och samverkan inom SydSam avseende CBRN". I projektet deltog FOI och länsstyrelserna inom Sydlänssamverkan. Se slutrapporten här.