Älvgrupperna

Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Jönköping och Västra Götaland samverkar genom älvgrupperna Lagan, Nissan, Ätran och Viskan för en god beredskap inför höga flöden, översvämningar och dammbrott.

Varje älvgrupp träffas ca 1-2 gånger per år. Frågor som behandlas är bland annat:

 • Förebyggande åtgärder för översvämningar
 • Konsekvenser av översvämningar
 • Planer för att hantera översvämningar
 • Dammsäkerhet

Älvgrupp Viskan

Sammankallande länsstyrelse: Västra Götaland 

Projektet Samordnad beredskapsplanering för Viskan pågår just nu.

Älvgrupp Ätran

Sammankallande länsstyrelse: Halland

Älvgrupp Nissan

Sammankallande länsstyrelse: Halland 

Projektet Samordnad beredskapsplanering för Nissan pågår just nu.

Älvgrupp Lagan

Sammankallande länsstyrelse: Kronoberg/Halland

Projektet Samordnad beredskapsplanering för Lagan pågår just nu. Länsstyrelsen Halland är sammakallande.

Samordningsgruppen för Sydvästra Sveriges vattendrag (SSSV)

Sammankallande länsstyrelse: Halland (vid behov av möte)

SSSV har för närvarade inga möten utan älvsamordning bedrivs enbart i älvgrupperna. Samordning mellan älvgrupper görs även genom Sydlänssamverkan. SSSV kan tillkallas om ytterligare samordningsbehov uppstår.    

Planeringsunderlag

Översiktliga översvämningskarteringar

Finns på MSB:s webbplats för:

 • Lagan
 • Nissan
 • Ätran
 • Viskan
 • Suseån

Planeringsunderlag för samordnad beredskapsplanering för dammbrott

Finns hos berörda organisationer för:

 • Lagan
 • Viskan
 • Nissan

Översiktliga stabilitetskarteringar

Finns på MSB:s webbplats för:

 • Lagan
 • Laholm
 • Halmstad
 • Hylte
 • Falkenberg
 • Varberg
 • Kungsbacka

Övrigt planeringsunderlag för respektive älvgrupp

Finns att fås för berörda från länsstyrelserna:

 • Riktlinjer för samordning vid översvämningar, dammbrott och höga flöden
 • Stöd för lägesuppföljning av vattennivåer och flöden
 • Larmplaner
 • Kontaktlistor