Utrymning

Länsstyrelsen har arbetat med att höja kunskapen och utveckla förmågan att planera för utrymning, inrymning och mottagning.

Kunskapsuppbyggnad

Vi har arbetat med kunskapsuppbyggnad omfattande evakuering och utrymningsproblematik för såväl offentliga som privata aktörer. Projektet startade 2013.

Projektet har innehållit tre moment:

  1. Kartläggning av kunskapsläget
  2. Inhämtning av internationell erfarenhet
  3. Workshop med deltagande från både offentliga och privata sektorn

Resultatet sammanfattas i följande rapporter:

Utvärderingsrapport - Evakuering inom Hallands län

Studieresa till London

 

Förmågeutveckling

Länsstyrelsen har också arbetat med att öka kunskapen kring evakueringsproblematik genom projektet ”Förmågeutveckling gemensam generisk planering utrymning, inrymning, evakuering samt mottagning”.

I projektet har Combitech tagit fram underlag till stöd för planering av utrymning. Berörda aktörer i Halland har bidragit genom deltagande på workshop och synpunkter på remiss. Vi har även haft erfarenhetsutbyte med Norrbottens län.

Riktlinjer för utrymningsplanering

Syftet med dessa riktlinjer är att utgöra ett stöd för framtagning av berörda organisationers egna planer, om sådana saknas. Dokumentet ska även kunna utgöra ett stöd för organisationer vid genomförandet av en utrymning. Målgruppen är alla aktörer som har ansvar för, eller uppgifter vid, en utrymning.

Riktlinjer för utrymningsplanering

Riktlinjer för utrymningsplanering 

Övningsscenarier för utrymningsplanering

Scenario Elavbrott och kyla

Scenario Kemolycka

Scenario Skogsbrand

Erfarenhetsutbyte

Länsstyrelserna i Hallands och Norrbottens län, Militärregion Nord, Sunderby sjukhus och Bodens kommun presenterade sitt arbete med utrymningsplanering.

Minnesanteckningar från erfarenhetsutbyte