Styrel

Sverige har ett system för att styra elförsörjning vid elbrist. Systemet heter Styrel och ska säkra elförsörjningen till samhällsviktiga funktioner som sjukvård, äldreomsorg och vattenförsörjning. Om det uppstår brist på el i Sverige kommer Svenska Kraftnät att säkra samhällsviktig elförsörjning genom att koppla bort andra elanvändare, som en sista åtgärd för att skydda elnätet.
Styrelsbild

Med Styrel har myndigheter och organisationer på lokal och regional nivå fått prioritera de elanvändare som är kritiska för samhället, så att de får el även i en elbristsituation. Tidigare system för frånkoppling innebar att stora delar av elnäten kunde kopplas från utan hänsyn till vilka elanvändare som är samhällsviktiga. Med Styrel ska de viktigaste funktionerna i samhället upprätthållas även vid en elbristsituation. Elanvändare som kan bli prioriterade är till exempel sjukvård, äldreomsorg, räddnings- och larmtjänst, vattenförsörjning och elektroniska kommunikationer. I praktiken betyder detta att säkerheten för medborgarna och samhällets funktionalitet kan upprätthållas även under en elbristsituation.

Ny lag - lokalt inflytande

Styrel-systemet grundas på ändringar i ellagen (1997:857) som gäller från den 1 juli 2011. Från och med den 1 januari 2012 har Sverige systemet Styrel, som står för ”Styrning av el till prioriterade användare”. Styrel är en metod som ger kommuner, landsting och centrala myndigheter möjlighet att själva påverka vilka elanvändare som är kritiska för samhället och därför bör prioriteras. Genom Styrel blir det möjligt att göra selektiva bortkopplingar i elnätet. Kommunerna har identifierat samhällsviktiga verksamheter och elnätsföretagen i respektive kommun har lagt till uppgifter om de tekniska förutsättningar som krävs för att skapa ett planeringsunderlag. Länsstyrelsen har därefter sammanställt förslag från kommuner och landsting, tillsammans med centrala myndigheters underlag, till prioriteringar. Svenska Kraftnät fattar det slutliga beslutet om hur omfattande frånkopplingar som måste genomföras i olika delar av länet vid en eventuell elbrist.