Sociala risker

Länsstyrelsen i Hallands län  har har tillsammans med samverkande aktörer identifierat ett behov av att skapa en arbetsgrupp kring sociala risker. Arbetet med att skapa en aktuell lägesbild över sociala risker i länet är påbörjat.

Länsstyrelsen i Hallands län har en övergripande uppgift att skapa ett forum för länets aktörer oavsett om de har ett geografiskt områdesansvar eller ett sektorsansvar. Hösten 2015 initierade Länsstyrelsen ett arbete för att identifiera sociala risker på lokal nivå. Detta arbete renderade i en lägesbild som beskrev sociala risker och orsakerna till dem. Ungefär samtidigt presenterade Polisregion Väst en modell för att ta fram åtgärdsplaner för sociala risker. Denna modell omfattar i stort tre steg och engagerar såväl aktörer med geografiskt områdesansvar som sektorsansvar. Inledningsvis tar samverkande aktörer fram en lägesbild där de aktuella sociala riskerna beskrivs. Därefter analyseras lägesbilden för att ta fram vilka orsakerna är till de sociala riskerna. Avslutningsvis analyseras orsakerna för att kunna ta fram en åtgärdsplan som syftar till att hitta metoder och verktyg för att minska de sociala riskerna i samhället.

 

​Syftet med Länsstyrelsens arbete, enligt Polisregion Väst modell för att ta fram åtgärdsplaner för sociala risker, är att skapa en struktur och en metod för att hantera social oro lokalt och regionalt. Modellen för arbetet är som tidigare nämnt tagen från Polisregion Väst, metoden är framtagen vid Länsstyrelsen. Tidigt i förarbetet framkom det ett behov av en metod för att samverkande aktörer skall ha samma ingångsvärde när lokala analyserna genomförs. Den metod som har valts är att belysa olika aspekter av social hållbarhet utifrån nationella målsättningar. Med andra ord utgår analysen för lägesbild, orsaker och åtgärder från de nationella målsättningarna med social hållbarhet med individen i fokus.

​Det första steget i modellen, att ta fram en lokal och regional lägesbild, pågår i skrivande stund. Målsättningen är att i slutet av september kunna presentera ett regionalt och lokala åtgärdsprogram för hur samverkande aktörer gemensamt skall minska sociala risker i länet.

Regional analys med anledning av flyktingsituationen

- Framtagen av Regional arbetsgrupp sociala risker i Hallands län 2016  

Tidigare arbete 

Under 2012 och 2013 genomförde Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna ett projekt för att höja kunskapen om sociala risker och möjliggöra dess inkludering i länets risk- och sårbarhetsanalyser. Följande avslutande rapporter finns angående projektet.

Introduktion till sociala risker i Hallands län (2012)

Kortfattad beskrivning av sociala risker generellt och arbetet i länet

Förstudie om sociala risker i Hallands län (2013)

Kartläggning av sociala risker utifrån tillgängliga rapporter

Inventering av befintliga nätverk

Sammanfattning från workshop om sociala risker (2012-11-13)

Sociala risker i Hallands län (2014)

Redovisning av sociala risker i länet utifrån analyser på lokal och regional nivå

Sociala risker kommer fortsättningsvis att inkluderas i länets risk- och sårbarhetsanalyser. 

Fotnot: Definition av sociala risker

”Sannolikheten för oönskade händelser, beteenden eller tillstånd med ursprung i sociala förhållanden och som har negativa konsekvenser för det som bedöms vara skyddsvärt”.