Oljeskadeskydd

Risken för oljeutsläpp till havs har analyserats i Länsstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys. Det finns planer både på regional och lokal nivå för att hantera detta i Hallands län. I december 2014 övades hantering av oljeutsläpp av organisationernas krisledning.

I länets risk- och sårbarhetsanalys bedöms ett omfattande oljeutsläpp till havs få allvarliga konsekvenser på framförallt miljön och näringslivet.

Oljeskyddsplan

Länsstyrelsen har tagit fram en regional oljeskyddsplan för Hallands län utifrån rollen som geografiskt områdesansvarig myndighet. Planen ska ses som ett stöd för Länsstyrelsen, kommuner och andra aktörer, och syftar till att lösa lokala, regionala och nationella frågor som kan uppstå vid ett omfattande oljeutsläpp.

Hallands läns oljeskyddsplan.pdf

Manual till Digital Miljöatlas 2011.pdf

Övning

I december 2014 övades hantering av oljeutsläpp av organisationernas krisledning. Det övergripande syftet var att ge aktörerna möjlighet att: 

  • testa berörda aktörers oljeskyddsplaner, 
  • testa de regionala rutinerna för samverkan och ledning,  tydliggöra ansvar, roller och samverkansbehov vid ett allvarligt oljeutsläpp till havs, 
  • tydliggöra den gemensamma förmågan att hantera ett allvarligt oljeutsläpp till havs, 
  • belysa riskbilden längsmed Hallandskusten, begränsningar i resurser och fördelning av resurser.

Övningen har utvärderats och resultatet tillsammans med en åtgärdsplan finns samlat i en rapport.

 Utvärderingsrapport övning Barbro