Regional risk- och sårbarhetsanalys

Riskhanteringsarbetet på Länsstyrelsen syftar till att identifiera, analysera och dokumentera samt minska de hot och risker som kan leda till stora samhällsstörningar i länet.

Länsstyrelsen genomför vartannat år en risk- och sårbarhetsanalys enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalys.

Då länsstyrelsen har ett geografiskt områdesansvar omfattar analysen risker som medför en regional påverkan och risker som kan påverka länsstyrelsens förmåga att bedriva verksamhet. Även samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden identifieras.

Hot, risker och sårbarheter inom följande områden har analyserats:

  • Naturolyckor
  • Olyckor
  • Teknisk infrastruktur och försörjningssystem
  • Sjukdomar
  • Antagonistiska hot och social oro

Risk- och sårbarhetsanalysen är allmän handling och du hittar den senaste versionen på Länsstyrelsens webbplats för Publikationer.