Länsstyrelsens roll i krishanterings-systemet

Länsstyrelsen har en nyckelroll att tillsammans med kommunerna i länet och övriga aktörer, företag och organisationer, skapa ett så säkert och tryggt Halland som möjligt och bevara de goda förutsättningar och den attraktiva livsmiljö som finns i Halland.

Länsstyrelsens områdesansvar innebär ett ansvar för att samverkan och samordning sker före och under en kris samt för att utvärdera de gjorda insatserna efter en krissituation. Områdesansvaret innebär också att Länsstyrelsen skall kunna hålla sig underrättad om händelseutveckling under en kris och kunna informera Regeringen. Områdesansvaret innebär inte att Länsstyrelsen skall ta över ansvaret för ledningen av de åtgärder som behöver vidtas för att hantera själva krisen. Det ansvaret är redan fördelat enligt ansvarsprincipen. För att lösa sin uppgift arbetar Länsstyrelsen främst med följande frågor:

  • Nätverk.
  • Regional risk- och sårbarhetsanalys med konsekvensbeskrivning.
  • Ökad informationsförmåga.
  • Stöd till kommunerna.
  • Robust samhälle.