Länsstyrelsens krisledningsorganisation

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet vid en kris och vid höjd beredskap den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.

Länsstyrelsen ansvar är definierat som att "vara sammanhållande inom sitt geografiska område och före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver vidtas Detta innebär att Länsstyrelsen skall verka för att alla myndigheter, organisationer och företag som kan bli berörda av en kris också kan ta sitt ansvar under en sådan händelse.

Länsstyrelsens krishanteringsorganisation består av funktionen "tjänsteman i beredskap (TIB) och en krisledningsstab.

TIB är en funktion som innebär att en medarbetare på Länsstyrelsen alltid har jour och därmed är tillgänglig dygnet runt, året om. Vid en händelse eller kris t.ex. oväder, större olyckor eller i samband med stora räddningsinsatser, t.ex. utsläpp av radioaktiva ämnen, larmas TIB av SOS Alarm AB. TIB har då att avgöra vilken åtgärd som Länsstyrelsen bör vidta.

Mindre händelse

Vid en mindre händelse kan det räcka att TIB informerar Länsstyrelsens ledning och/eller några tjänstemän på länsstyrelsen. Vid en större händelse kan TIB besluta att kalla in hela eller delar av Länsstyrelsens krisledningsstab. Krisledningsstabens sammansättning varierar beroende på händelsen men den har en ordinarie grupp som består av TIB, beredskapsdirektören och övriga medarbetare på beredskapsfunktionen, landshövdingen eller länsrådet och företrädare för informations- och lägesfunktionerna.

Större händelse

Vid en större händelse kallas medarbetare från länsstyrelsens olika enheter in som sakkunniga i krisledningsstaben eller för att stödja t.ex. en drabbad kommun.

När det gäller en händelse vid Ringhals kärnkraftverk - hot om utsläpp eller utsläpp av radioaktiva ämnen i sådan omfattning att särskilda åtgärder krävs för att skydda allmänheten - så är såväl stabens utseende som befattningshavarnas arbetsuppgifter bestämda i förväg. Länsstyrelsens krisledning kallas då länsstyrelsens räddningsledning och dess uppgifter är reglerade i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen om skydd mot olyckor (2003:789).

Länsstyrelsens ledningsplats

Länsstyrelsens krisledning samlas i ledningsplatsen. Byggnadstekniskt har delar av ledningsplatsen "förstärkt skyddsrumsstandard". Säkerheten i ledningsplatsens olika tekniska system och deras uthållighet är till för att Länsstyrelsen skall kunna lösa sina uppgifter som områdesansvarig myndighet och för att invånarna i Hallands län skall kunna tillförsäkras så bra information och stöd som möjligt. För att förbättra länsstyrelsens krisledningsförmåga genomförs både större och mindre övningar.