Fasta mätplatser

Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelserna i Kalmar, Uppsala och Halland samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar att sätta upp fasta stationer för strålningsmätning runt de tre svenska kärnkraftverken.

Diskussioner har förts en längre tid kring hur Sverige ska utveckla förmågan att upptäcka, verifiera följa och kartlägga förhöjda strålningsnivåer i området närmast kärnkraftverken i Ringhals, Forsmark och Oskarshamn i händelse av en olycka som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen. 2010 startade Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelserna i kärnkraftslänen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ett projekt för att bygga upp fasta mätstationer. I dagsläget samlas motsvarande mätvärden in manuellt av räddningstjänsten under ledning av länsstyrelsen.
Fördelarna med fasta mätstationer är flera:

  • Automatisk och kontinuerlig mätning innebär att resurser frigörs på räddningstjänsterna.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelserna får tillgång till mätdata snabbare än från dagens manuella system.
  • Risken för avläsningsfel och rapporteringsfel minskar vid hantering av mätdata.
  • För räddningstjänsten innebär fasta mätstationer att tiden som deras personal måste befinna sig i områden med förhöjda strålningsnivåer minskar vid olyckor som leder till utsläpp av radioaktiva ämnen.

Just nu pågår upphandlingen av mätstationerna. Upphandlingen beräknas vara slutförd i maj 2013. Hösten 2013 monteras fem stationer runt samtliga tre kärnkraftverk. Ytterligare 15 stationer per kraftverk monteras under 2014. Om en option i upphandlingen utnyttjas, monteras tio stationer till per kraftverk under 2015. Parallellt med upphandlingen utser länsstyrelserna lämpliga mätplatser. Beroende på lokal geografi och avstånd till kärnkraftverken kommer det i vissa fall att bli aktuellt med placering av mätstationer hos privata fastighetsägare. Provdrift av mätplatserna sker allt eftersom de monteras och målet är att de första 20 mätplatserna i varje län tas i skarp drift den 1 januari 2015. Om optionen i upphandlingen utnyttjas tas ytterligare 10 mätplatser i varje län i skarp drift den 1 januari 2016.