Samhällets krishanteringssystem

Samhällets system för att förebygga och hantera olika risker och hot etablerades genom beslut i riksdagen och i regeringen under år 2002.

 

Besluten innebär fastställandet av tre enkla principer:

  • Ansvarsprincipen - den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden skall ha motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.
  • Likhetsprincipen - en verksamhets organisation och lokalisering skall så långt möjligt överensstämma i fred, kris och krig.
  • Närhetsprincipen - kriser skall hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället.

Alla berörda myndigheter m.fl. är dessutom skyldiga att lägga en helhetssyn på de åtgärder som vidtages inför en kris. Helhetssyn innebär att de åtgärder som vidtages och de resurser som skapas för att minska samhällets sårbarhet respektive öka samhällets förmåga att hantera kriser också skall stärka samhällets samlade förmåga att hantera den värsta tänkbara krisen - ett krig.

Besluten innebär vidare att ett trettiotal centrala myndigheter (bl.a. Räddningsverket, Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Vägverket och affärsverket Svenska kraftnät) blivit särskilt utpekade som sektorsansvariga myndigheter enligt ansvarsprincipen.

Krisberedskapsmyndigheten som bildades år 2002, har ett särskilt ansvar för samordning av krisberedskapen i Sverige. Läs mer på Krisberedskapsmyndighetens webbplats.

Systemet bygger vidare på att kommunerna, Länsstyrelsen och Regeringen utsetts till så kallade områdesansvariga myndigheter på sina respektive nivåer och inom sina geografiska områden.

  • Lokal nivå - Kommunen.
  • Regional nivå - Länsstyrelsen.
  • Central nivå - Regeringen.

De sektorsansvariga myndigheterna är skyldiga att samverka med framförallt länsstyrelserna.

Krisinformation.se

Länk till Krisinformation.se

Krisinformation.se är en myndighetsgemensam webbportal som ska hjälpa allmänheten att hitta viktig information från myndigheter före, under och efter en kris.

 

Lagar och förordningar

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.