Översvämningsförordningen

I arbetet enligt förordning (2009:956) om översvämningsrisker har Kungsbacka tätort identifierats som ett av 18 områden med betydande översvämningsrisk. Länsstyrelsen har därmed fått i uppdrag att ta fram en riskhanteringsplan för Kungsbackaån.

Riskhanteringsplan

Länsstyrelserna i Hallands län har tagit fram en riskhanteringsplan för översvämningar i Kungsbackaån. Riskhanteringsplanen beskriver mål och åtgärder för att minska negativa konsekvenser av översvämningar för människors liv och hälsa, miljön, ekonomisk verksamhet och kulturarvet.

Syftet med riskhanteringsplanen är att, utifrån nuvarande kunskap om riskerna för översvämning i Kungsbackaån, skapa förutsättningar för att kunna vidta åtgärder för att hindra och minska översvämningsrisken. Syftet är även att ge en så heltäckande bild som möjligt över genomförda, pågående och planerade åtgärder samt ytterligare åtgärder som kan vara nödvändiga på sikt.

Riskhanteringsplanerna gäller för perioden 2016-2021.

Riskhanteringsplan

Miljökonsekvensbeskrivning

Länsstyrelsens beslut om godkännande av riskhanteringsplanen

Bakgrund

Efter att stora översvämningar inträffat i Europa antog EU under 2007 ett direktiv som reglerar hanteringen av översvämningar. Avsikten är att medlemsländerna ska arbeta för att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är ansvarig myndighet i Sverige och genomför arbetet i nära samarbete med länsstyrelserna.

Arbetet genomförs i cykler på sex år där varje cykel består av tre steg.

  1. Områden med betydande översvämningsrisk
  2. Hot- och riskkartor
  3. Riskhanteringsplan

Hot- och riskkartor för Kungsbackaån

MSB har under 2013 tagit fram en hotkarta för Kungsbackaån. Framtagandet av hotkartan grundar sig på den översiktliga översvämningskarteringen från 2006. Kartan har uppdaterats med nya flöden, varav 100-årsflöden är klimatanpassade för slutet av sekelskiftet, ny höjddata och nytt referenssystem.

Utbredning av översvämning vid tre flöden: 50-årsflöde, 100-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF) finns på MSB:s visningstjänst och Länsstyrelsens WebbGIS.

Därefter har Länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län tillsammans med Kungsbacka kommun tagit fram riskkartor och konsekvensbedömning för respektive flöde.