Krisberedskap

I en krissituation har Länsstyrelsen en viktig roll som en länk mellan den nationella nivån och den lokala nivån, framför allt kommunerna. Det innebär att Länsstyrelsen ska arbeta för samverkan inom länet och mellan närliggande län, så att man gemensamt kan hantera extraordinära händelser.

Kommunernas verksamhet utgör grundberedskapen i vårt samhälle. Men i vissa situationer räcker inte den enskilda kommunens resurser till, och därför bör kommunerna samverka med varandra. Under en kris samordnar Länsstyrelsen verksamheten mellan berörda kommuner, landsting och myndigheter, samt företag och organisationer.

Beredskapen är avgörande för krishanteringen. I det förebyggande arbetet – att planera och förbereda en effektiv krishantering – ger Länsstyrelsen stöd åt kommunerna. Planering, risk- och sårbarhetsanalyser samt utbildningar och övningar är en viktig del av verksamheten. Länsstyrelsen följer också upp kommunernas krishanteringsförmåga, så att beredskapen kan utvecklas och förbättras.

Länsstyrelsen arbetar även med beredskapen kring Ringhals kärnkraftverk inför ett utsläpp eller hot om utsläpp av radioaktiva ämnen.

Du måste dock räkna med att samhället i alla lägen inte kan ta ansvar för din säkerhet. Det är därför viktigt att även du själv skapar en trygghet och en säkerhet för dig, din familj och din egendom.

Kontakta oss

Länsstyrelsen i Hallands län
Samhällsbyggnadsenheten
301 86  HALMSTAD

Telefon: 010-224 30 00
Fax: 010-224 31 10
E-post: halland@lansstyrelsen.se 

Krisinformation.se

Länk till Krisinformation.se

Krisinformation.se är en myndighetsgemensam webbportal som ska hjälpa allmänheten att hitta viktig information från myndigheter före, under och efter en kris.